Galaxy

Anime & Cartoon

2014

.


Grand Theft Auto IV 360 3

PC Games


  > > PC Games

ѡ
ߡ
PC Games
 

ÇÖÛØ åäÇ áãÔÇåÏÉ ÇáÕæÑÉ ÈÇáÍÌß ÇáØÈÚ.


Chapter 1: ÇáÝÕÜÜÜÜÜá ÇáÃæá
ÇáãåãÉ: The Cousins Bellic ( ÃÈäÇÁ Úã Èáß ).
ÇáãåãÉ: It's Your Call .. ( ÅäÜå äÏÇÆÜß )
ÇáãåãÉ: Three's a Crowd .. ( ÇÍÊÔÇÏ ÇáËáÇËÉ ).
ÇáãåãÉ: Bleed Out .. ( ÇäÒÝ ÎÇÑÌÜÇ ).
ÇáãåãÉ: First Date .. ( ÇáãæÚÏ ÇáÃæá ).
ÇáãåãÉ: Easy Fare .. ( ÇáÃÌÑÉ ÇáÓåáÉ ).
ÇáãåãÉ: Jamaican Heat ( ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÌÇãÇßÉ ).
ÇáãåãÉ: Bull in a China Shop .. ( ËæÑ Ý ÇáÏßÇä ÇáÕä ).
ÇáãåãÉ: Hung Out to Dry .. ( ÊÏáì áÊÜÌÝ )
ÇáãåãÉ: Clean Getaway .. ( ÇáÅÝáÇÊ ÇáäÜÙÝ ).
ÇáãåãÉ:Ivan the Not So Terrible .. ( ÅÝÇä áÓ ÝÙÚ ÌÏÇ ).
ÇáãåãÉ: Uncle Vlad .. ( ÇáÚÜã ÝáÇÏ ).
ÇáãåãÉ: Crime and Punishment .. ( ÇáÌÑãÉ æ ÇáÚÞÇÈ ).
ÇáãåãÉ: Do You Have Protection .. ( åá áÏß ÍãÇÉ ¿ )
ÇáãåãÉ: Final Destination .. ( ÇáÇÊÌÜÇå ÇáÇÎÑ ).
ÇáãåãÉ: Concrete Jungle .. ( ÇáÛÇÈÉ ÇáÎÑÓÇäÉ ).
ÇáãåãÉ: Shadow .. ( ÇáÜÙá ).
ÇáãåãÉ: Logging On .. ( ÇáÏÎæá Åáì ÇáÇäÊÑäÊ ).
ÇáãåãÉ: No Love Lost .. ( áÇ ÍÈ ÖÚ ).
ÇáãåãÉ: Rigged to Blow .. ( ãÒæÏ ááÖÑÈ ).
ÇáãåãÉ: he Master and the Malotov ..( ÇáãÜÚáã æ ãæÊæáæÝ ).
ÇáãåãÉ: Russian Revolution .. ( ÇáËÜæÑÉ ÇáÑæÓÉ ).
---------------------------
åÐå ÇáÕæÑÉ ÈÍÌã ÇÎÑ ÇäÞÑ åäÇ áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ ÈÇáÔßá ÇáÕÍÍ ÇÈÚÇÏ ÇáÕæÑÉ å 1280x720 ÇáÇÈÚÇÏ 280KB.


Chapter 2 .. ( ÇáÝÕÜá ÇáËÜÇä ).
ÇáãåãÉ: Roman's Sorrow .. ( ÍÜÒä ÑæãÜÇä ).
ÇáãåãÉ: Search and Delete .. ( ÇÈÍË æ ÇÍÐÝ ).
ÇáãåãÉ: Easy as Can Be .. ( ÇáÓÜåá ããÜßä ).
ÇáãåãÉ: Escula of the Streets .. ( ÔÜæÇÑÚ ÃÓßáÇ ).
ÇáãåãÉ: Street Sweeper .. ( ãäÙÝ ÇáÔÜÇÑÚ ).
ÇáãåãÉ: Luck of the Irish .. ( ÍÙ ÇáÅÑáäÏä ).
ÇáãåãÉ: Blow Your Cover .. ( ÝÌÜÑ ÛØÇÆß ).
ÇáãåãÉ: Deconstruction for Beginners .. ( ÇäÊÞÜÇÏ ááãÈÊÏÆä ).
ÇáãåãÉ: Ruff Rider .. ( ÑÇßÈ ÇáØæÞ )
ÇáãåãÉ: Undress to Kill .. ( ÇäÒÚ ãáÇÈÓß ááÜÞÊá ).
ÇáãåãÉ: Photo Shoot .. ( ÇáÊÞÜÇØ ÇáÕÜæÑ ).
ÇáãåãÉ: Out of the Closet .. ( ÎÜÇÑÌ ÇáÎÒÇäÉ ).
ÇáãåãÉ: No.1 .. ( ÇáÃæá ).
ÇáãåãÉ: The Puerto Rican Connection .. ( ÇáÇÊÕÇá ÇáÈæÑÊæÑß ).
ÇáãåãÉ: Call and Collect .. ( ÇÊÕá æ ÇÌãÚ ).
ÇáãåãÉ: Final Interview .. ( ÇáãÞÇÈáÜÉ ÇáÃÎÑÉ ).
ÇáãåãÉ: Holland Nights .. ( áÜÇá åæáäÜÏÇ ).
ÇáãåãÉ: Lure .. ( ÇáÓÜÍÑ ).
ÇáãåãÉ: The Holland Play .. ( ãÓÑÍÉ åæáäÏÇ ).
------------------------------
åÐå ÇáÕæÑÉ ÈÍÌã ÇÎÑ ÇäÞÑ åäÇ áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ ÈÇáÔßá ÇáÕÍÍ ÇÈÚÇÏ ÇáÕæÑÉ å 1280x720 ÇáÇÈÚÇÏ 207KB.


Chapter 3 .. ( ÇáÝÕá ÇáËÇáË ).
ÇáãåãÉ: The Snow Storm .. ( ÇáÚÇÕÝÉ ÇáËáÌÜÉ ).
ÇáãåãÉ: Have a Heart .. ( ÚäÏå ÞÜáÈ ).
ÇáãåãÉ: Hostile Negotiation .. ( ÇáãÝÇæÖÇÊ ÇáÚÏÇÆÉ ).
ÇáãåãÉ: Wrong is Right .. ( ÇáÎØà ÕÜæÇÈ )
ÇáãåãÉ: Portrait of a Killer .. ( ÕÜæÑÉ ÇáÜÞÇÊá ).
ÇáãåãÉ: Dust Off .. ( ÇäÝÖ ÇáÊÜÑÇÈ ).
ÇáãåãÉ: Paper Trail .. ( ÃËÜÑ ÈÈÜÑ ).
ÇáãåãÉ: Harboring a Grudge .. ( ÅÖãÇÑ ÇáÍÞÏ ).
ÇáãåãÉ: Waste Not Want Knots .. ( ÇáÊÈÐÑ áÇ ÑÏ ÚÜñÞÏ ).
ÇáãåãÉ: A Long Way to Fall .. ( ØÑÞ ØæáÉ ááÓÞæØ ).
ÇáãåãÉ: Three Leaf Clover .. ( ËáÇË æÑÞÜÇÊ ÈÑÓã ).
-------------------------------
åÐå ÇáÕæÑÉ ÈÍÌã ÇÎÑ ÇäÞÑ åäÇ áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ ÈÇáÔßá ÇáÕÍÍ ÇÈÚÇÏ ÇáÕæÑÉ å 1280x720 ÇáÇÈÚÇÏ 178KB.


Chapter 4 .. ( ÇáÝÕÜá ÇáÑÇÈÜÜÜÚ ).
ÇáãåãÉ: Taking in the Trash .. ( ÇáÂÎÜÐ Åáì ÇáäÝÇÜÇÊ ).
ÇáãåãÉ: Meltdown .. ( ÇáÇäÕÜåÇÑ ).
ÇáãåãÉ: Museum Piece .. ( ÝØÚÉ ÇáãÊÍÜÝ )
ÇáãåãÉ: No Way on the Subway .. ( áÇ æÌÏ ØÑÞ ÝæÞ ÇáäÝÞ ).
ÇáãåãÉ: Weekend at Florians's ..( ÚØáÉ äåÇÉ ÇáÃÓÈæÚ Ý ÝáæÑÇä ).
ÇáãåãÉ: Late Checkout .. ( ÇáÍÑæÌ ÇáãÊÜÃÎÑ ).
ÇáãåãÉ: Actions Speak Louder Than Words .. ( ÇáÃÝÚÇá ÊÊÍÏË ÃßËÑ ãä ÇáßáãÇÊ ).
ÇáãåãÉ: I Need Your Clothes, Your Boots, and Your Motorcycle
ÊÑÌãÉ: ( ÃÍÊÇÌ Åáì ãáÇÈÓß ¡ ÃÍÐÊß ¡ æ ÏÑÇÌÊß ÃÖÜÇ ).
ÇáãåãÉ: Hating the Haters .. ( ßÑÇåÜÉ ÇáÞÜáæÈ ).
ÇáãåãÉ: Union Drive .. ( äÞÜÇÈÉ ÇáÞÜÜÇÏÉ ).
ÇáãåãÉ: Smackdown .. ( ÓÜãÇß ÏÇæä ).
ÇáãåãÉ: Baby sitting .. ( ÌáÜÓ ÇáÃØÝÜÇá ).
ÇáãåãÉ: Tunnel of Death ..( äÝÜÞ ÇáãÜæÊ ).
ÇáãåãÉ: Blood Brothers .. ( ÏãÜÇÁ ÇáÃÎÜæÉ ).
ÇáãåãÉ: Undertaker .. ( ãÊÚåÏ ÏÝä ÇáãæÊÜì ).
ÇáãåãÉ: I'll Take Her .. ( ÓÜæÝ ÃÎÜÐåÜÇ ).
ÇáãåãÉ: Truck Hustle .. ( ÒÍÜÇã ÇáÔÇÍäÜÇÊ ).
ÇáãåãÉ: Pegorino's Pride .. ( ßÈÑÇÁ ÈæÑÛäæ ).
ÇáãåãÉ: Payback .. ( ÇáÚÜÇÆÜÏ ).
ÇáãåãÉ: She's a Keeper .. ( ÅäåÇ ÇáãÑÇÞÈ ).
ÇáãåãÉ: Bouys Ahoy .. ( ÈÇÜÒ ÃåÜæ ).
ÇáãåãÉ: Entourage .. ( ÇáÍÜÇÔÜÜÉ ).
ÇáãåãÉ: Dining Out .. ( ÊäÇæá ÇáÚÔÇÁ ÎÜÇÑÌÇ ).
ÇáãåãÉ: Catch the Wave .. ( ÇãÓß ÇáãæÌÉ ).
ÇáãåãÉ: Liquidize the Assets .. ( ÓáÇä ÇáããÊáßÇÊ ).
ÇáãåãÉ: Diamonds Are a Girl's Best Friend .. ( ÇáãÇÓ ÎÑ ÕÏÞ ááÝÊÇÉ ).
ÇáãåãÉ: Flatline .. ( ÇáÊÚÑÖ áäæÈÉ ÞÜáÈÉ ).
ÇáãåãÉ: Trespass .. ( ÇáÎÜØÜÆÜÉ ).
ÇáãåãÉ: To Live and Die in Alderney .. ( ááÚÔ Ãæ ÇáãæÊ Ý ÃáÏã ).
-----------------------------Chapter 5 .. ( ÇáÝÕÜá ÇáÎÜÇãÜÓ ).
ÇáãåãÉ: Pest Control .. ( ãßÜÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ).
ÇáãåãÉ: hat Special Someone .. ( ÞÈÚÉ ÔÎÕ ããÒ ).
ÇáãåãÉ: One Last Thing .. ( ÔÁ ÂÎÜÑ ).
Revenge Branch .. ( ÝÜÑÚ ÇáÇäÊÞÜÇã ).
A Dish Served Cold .. ( ÕÍä ãÎÏæã ÈÈÑæÏÉ ).
Out of Commission ..( ÎÇÑÌ ÇááÜÌÜäÉ ).
Deal Branch .. ( ÝÜÑÚ ÇáÕÜÝÞÜÉ ).
If The Price Is Right .. ( Åä ßÇä ÇáÓÜÚÑ ÕÍÍ )
A Revenger's Tragedy .. ( ãÃÓÇÉ ÇáãÜäÊÞã ).
-----------------------------

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ÇáÍá ÇáÜßÇãá æ ÇáãÝÕá ááÜÚÈÉ ãÚ ÇáÊæÖÍÇÊ.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ÇáÌÒÁ ÇáÑÇÈÚ ãä ÇááÚÈÉ ÊØæÑ ßËÑÇ ßãÇ áÇÍÙ ÇáßËÑ ããä ÌÑÈå ÓæÇÁ ãä ÇáãåÇã Ãæ ÇáÑÓæãÇÊ Ãæ ÛÑåÇ¡ ÇáÂä ÃÕÈÍ åäÇß äæÚ ãÎÊáÝ ãä ÇáãåÇã ÇáÊ ÊäÝÐåÇ ÈÔßá ãÈÇÔÑ Ãæ ÛÑ ãÈÇÔÑ¡ åäÇß ÃÖÇ ÇáÚÏÏ ãä ÇáãåÇã ÇáÊ ÊÓÊØÚ ÇáÞÇã ÈåÇ ÈÚÏ Ãä Êäå ÇááÚÈÉ ÈÔßá ßÇãá. æ ÈÔßá ãäÝÕá Úä ÝÕæá ÇáÚÈÉ¡ ÇáäãØ ÇáÚÇã ááãåÇã Ý ÇááÚÈÉ å ÇÓÊáÇã ãßÇáãÉ Ãæ ÇáÐåÇÈ áÔÎÕ ãÇ ß ÊÍÕá ãäå Úáì ãåãÉ! ÈÚÏ Ðáß ÐåÈ äßæ Åáì ÇáãßÇä ÇáãØáæÈ æ Þæã ÈÊäÝÐ åÐå ÇáãåãÉ¡ ÊÖãä Ðáß ÈÇáØÈÚ ÞÇÏÉ ÇáÓÇÑÇÊ ¡ ÚãáÇÊ ÇáÞÇÊá¡ ÊÓáã ÃÔÇÁ¡ ÓÊÚÑÝ Ãäß ÃäåÊ ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ ÈÚÏ Ãä ÊÍÕá Úáì ãßÇáãÉ ÊÎÈÑß ÈÐáß ßãÇ Ãäß ÓÊÍÕá Úáì ÇáÌÇÆÒÉ ÇáãÍÏÏÉ ááãåãÉ ÇáÊ ÞãÜÊ ÈåÇ.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chapter 1: ÇáÝÕÜÜÜÜÜá ÇáÃæá
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
===============================
ÇáãåãÉ: The Cousins Bellic ( ÃÈäÇÁ Úã Èáß ).
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 25 ÏæáÇÑ.
===============================
ÓæÝ ÊÈÏà ÇáãÔåÏ ÇáÃæá Ý ÇááÚÈÉ æ ÃäÊ Úáì ÙåÑ ÓÝäÉ ÈÚÏ Ãä äÊå ÇáãÔåÏ ÓæÝ ÊÊÍßã Èäßæ æ ÓæÝ ØáÈ ãäß ÇáÞÇÏÉ Åáì ÔÞÉ ÇÈä Úãß ÑÇãæä¡
ÇÓÊÚãá ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ Ý ÒÇæÉ ÇáÔÇÔÉ ÇáÓÑì ß ÊÑì ÇáÇÊÌÇå ÇáÕÍÍ! ÓæÝ ÊÚÈÑ áÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ æ åæ ÇáãßÇä ÇáÐ ÓæÝ ÊÐåÈ Åáå áÇÍÞÜÇ¡
ÈÚÏ Ãä ÊÕá ÇÈÞì ÞááÇ æ ÑÇÞÈ ÇáãÔåÏ ÇáÓäãÇÆ æ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÍÝÙ ÇááÚÈÉ ãä ÎáÇá ÇáÓÑÑ Ãæ ãÔÇåÏÉ ÇáÊáÝÒæä Ý ÇáÔÞÉ¡
ÈÚÏ Ãä Êßæä ãÓÊÚÏ ááãÛÇãÑÉ Þã ÈÇáÐåÇÈ Åáì ÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ ßãÇ ÑÃÊ ÓÇÈÞÇ¡
ÛÇÏÑ ÇáÔÞÉ Ëã ÇÊÌå ááÓÇÑ æ ÈÚÏ Ðáß ÈäÇÇÊ Þã ÈÇáÊæÌå ááÓÇÑ æ ÓæÝ ÊÑì Óåã ÚÇÆã ÝæÞ ÇáÑÕÝ ÇÐåÈ áåäÇß ß ÊÈÏà ãåãÊß ÇáÑÓãÉ ÇáÃæáì ãä Ðáß ÇáãßÇä.
.
Åä ÃÑÏÊ ÇáÇÓÊßÔÇÝ ÞááÇ Íæá ÇáãßÇä ÊÓÊØÚ ÝÍÕ ÇáãÏäÉ ÞÈá Ãä ÊÊæÌå áÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ ÍË åäÇß ÇáßËÑ ãä ÇáÓÇÑÇÊ ÇáãÊæÝÑÉ
æ ÇáÊ ÊÓÊØÚ ãä ÓÑÞÊåÇ ßãÇ ÊÚáãÊ Ý ÝÞÑÉ ÇáÃÓÇÓÇÊ¡ Åä ÞãÊ ÈÓÑÞÉ ÇáÓÇÑÇÊ ÝÍÇæá ÊÌäÈ ÇáÐåÇÈ áãäØÞÉ ÇáÌÓæÑ æ ÇáÍæÇÌÒ ÇáÂä áÃäå ãä
ÇáãÊæÌÈ Úáß Ãä ÊÍÑÒ ÇáäÌãÇÊ ÇáÓÊÉ¡ ÇáÂä Åä áã ÊÑÏ ÇáÇäÊÙÇÑ ÍÊì ÊÍÕá Úáì ÓáÇÍ ÝÅä ÈÊß ÇáÂãä æÌÏ ÈÌÇäÈå ÓáÇÍ æ åæ ãÖÑÈ ÇáÈÓÈæá
ÇáãæÌæÏ ÊÍÏÏÇ Ý ÇáÞØÚÉ ÇáÝÇÑÛÉ ÚÈÑ ÇáÔÇÑÚ ÈÏÇÉ ãä ÇáÈÊ ÇáÂãä æ åæ æÑÇÁ ÈÇÆÚ ÇáäÞÇäÞ ÎáÝ ÇáÈäÇÉ¡ Åä ÃÑÏÊ ÇáÍÕæá Úáì ãÓÏÓ ÊæÌå ÌäæÈÇ
ãä ÇáÈÊ ÇáÂä Åáì ÍË ÇáßÑäÝÇá ÇáÞÏã æ ÓæÝ ÊÑì ãÓÇÑ ßÈÑ åäÇß ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÌÏÇÑ ßÈÑ Úáì ÇáÈäÇÉ ÈÌÇäÈå¡ åäÇß ÓáÇÍ Úáì ÇáÃÑÖ ÈÌÇäÈ ÇáãÓÇÑ¡
ÇäÙÑ áÍÑÝ "S" Úáì ÇáÌÏÇÑ Óßæä åäÇß ãÓÏÓ ÂÎÑ åäÇß Úáì ÇáãÓÇÑ Ý ãÑßÒ ÇáÌÓÑ ÇáãßÓæÑ¡ Åä ÞãÊ ÈÇáÍÕæá Úáì ÇáãÓÏÓ ÓÊÍÕá Úáì ÐÎÑÉ ÃßËÑ áÜå.
ÈÚÏ Ãä ÊÍÕá Úáì ãÇ ÊÑÏ ÊÜÇÈÚ ãåÜãÊß.
============================
ÇáãåãÉ: It's Your Call .. ( ÅäÜå äÏÇÆÜß )
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 30 ÏæáÇÑ.
============================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÚäÏãÇ ÊÕá áãÎÒä ÇáãÚÏÇÊ Þã ÈÇáÑßä ãÞÇÈá åÐÇ ÇáÇÊÌÇå ß ÊÓÊØÚ ÇáåÑæÈ ÈÓåæáÉ ÃßÈÑ.
ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä åÐå ÇáãåãÉ ÌÈ Úáß Ýå ÞÇÏÉ ÇáÓÇÑÉ Åáì ãÎÒä ÇáãÚÏÇÊ¡ Þã ÈÏÎæá ÇáÓÇÑÉ æ ãä Ëã ÇÓÊÚãá ÇáÎÑØÉ
ß ÊÑì ØÑÞß Åáì ÇáãÎÒä æ ÚäÏãÇ ÊÕá áåäÇß Þã ÈÑßä ÇáÓÇÑÉ ãÞÇÈá ÇáãäÍÏÑ æ ÇáÐ ÓÚØß ãåÑÈ ÃÓÑÚ ÈÚÏ Ãä Êßãá
ÑæãÇä ÓæÝ ÛÇÏÑ ÇáÓÇÑÉ æ ÎÈÑß Ãä ÊÞæã ÈÇáãÑÇÞÈÉ ÞááÇ¡ ÇäÊÙÑ ÈÖÚ áÍÙÇÊ ÍÊì Þæã ÑæãÇä ÈãäÇÏÊß æ ÈÚÏ Ãä ÊÓãÚ åÐÇ ÇáäÏÇÁ ÇäÊÙÑ ÈÚÖ
æ ÇáÓÇÑÉ ÇáÊ ÃäÊ ÊäÊÙÑåÇ ÓæÝ ÊÙåÑ¡ åäÇ ÌÈ Úáß Ãä ÊäÇÏ ÑæãÇä Þã ÈÇáÖÛØ Úáì ÇáÒÑ ÇáÚáæ ß ÊÚÑÖ ÇáåÇÊÝ æ ÊÊÕá ÈÑæãÇä¡ ÓæÝ ÃÊ
ãä ÇáãÎÒä æ ÞÝÒ ááÓÇÑÉ æ åäÇ ÌÈ Úáß Ãä ÊÑÌÚ Åáì ÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ æ ÈäãÇ ÃäÊ ÊÞæÏ ÌÈ Úáß ÇáÊÎáÕ ãä ÇáÐä ØÇÑÏæäß áÊäå åÐå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.


ÅÖÜÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå åÐå ÇáãÑÍáÉ ÓæÝ ÊÞæã ÈÝÊÍ ÇáÔÎÕÉ ÇáÚÔæÇÆÉ ÈÑÇä.
=======================
ÇáãåãÉ: Three's a Crowd .. ( ÇÍÊÔÇÏ ÇáËáÇËÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ áåÇ: ÑæãÇä.
=======================
ÚäÏãÇ ÊÚæÏ Åáì ÇáÏßÇä Óßæä åäÇß ÍæÇá ÏÞÞÉ ß ÊÞæã ÈÇáÞÇÏÉ Ý ÇáãßÇä Åä ÃÑÏÊ Ðáß¡
ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÊÊáÞì ÇÊÕÇá ãä ÑæãÇä ØáÈ ãäß ÝåÇ ÇáÚæÏÉ áÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ æ ÚäÏãÇ ÊÕá åäÇß ÓæÝ ÊÑì åäÇß ÔÎÕä ÞæãÇä ÈÅÒÚÇÌ ÑæãÇä
æ ÓæÝ ÊÑì ãÔåÏ Ýå äßæ Þæã ÈÇáÏÝÇÚ Úä ÑæãÇä æ áßäß áä ÊÊÍßã Èà ãÚÑßÉ¡ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ Êßæä áÏß ãåãÉ ÌÏÏÉ æ å ÃÎÐ ãÇáæÑ æ ãÔá Ý
ãÍØÉ ÇáÃäÝÇÞ æ ãä Ëã ÅÕÇáåã áÔÞÉ ãÔá. ÃãÇ ãåãÊß ÇáÊÇáÉ å ÔÑÇÁ ÈÚÖ ÇáãáÇÈÓ¡ ãÑÉ ÃÎÑì Þã ÈÅÊÈÇÚ ÇáãæÔÑ Úáì ÇáÎÑØÉ æ ÓæÝ ÊäÊå Ý ãÊÌÑ ááËÇÈ¡
Þã ÈÔÑÇÁ ÇáãáÇÈÓ ÇáÊ ÊÑÏåÇ æ áßä ÊÐßÑ Ãä ßãÉ ÇáãÇá ÇáÊ áÏß ãÍÏæÏÉ¡ ÚäÏãÇ ÊÊÑß ÇáãÍá ÓæÝ ÊÊáÞì ÇÊÕÇá ãä ãÔá ÊØáÈ Ýå ÇáÎÑæÌ ãÚß¡
ÌÈ Úáß ãÞÇÈáÊåÇ Ý ÔÞÊåÇ¡ ÃÖÇ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÇÊÕÇá ãä ÑæãÇä ØáÈ ãäß ÈÚÖ ÇáãÓÇÚÏÉ¡ ÇáãÑÃÉ ÇáÞÐÑÉ ÊÓÊØÚ Ãä ÊäÊÙÑ ÞááÇ áÐÇ ÊæÌå Åáì ÍË
ÑæãÇä ãÓÊÚäÇ ÈÇáÎÑØÉ.
=======================
ÇáãåãÉ: Bleed Out .. ( ÇäÒÝ ÎÇÑÌÜÇ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ áåÇ: ÑæãÇä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 50 ÏæáÇÑ.
=======================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÇÓÑÞ Óßä ÏÇÑÏÇä ÈæÇÓØÉ ÈæÇÓØÉ ÇáãÑÇæÛÉ æ ãä Ëã ÇÊÈÚå æ Þã ÈÖÑÈå ÈÜå. ( ÇáÕæÑÉ ÊæÖÍ Ðáß).
ÓæÝ ÊÌÏ ÑæãÇä æ åæ ÊáÞì ÈÚÖ ÇáÖÑÈÇÊ Ý ãáÚÈ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÇÑÈ ÇáÑÌÇá ÇáÐä ÖÑÈæä ÑæãÇä¡
ÈÚÏ Ãä ÊÊÎáÕ ãäåã ÓæÝ ÊÍÊÇÌ áÃä ÊÃÎÐ ÓÇÑÉ ÑæãÇä æ ãä Ëã ÊÞæã ÈãØÇÑÏÉ ÃßËÑ ãä ÔÎÕ¡
ÏÇÑÏÇä æ åæ ÇáÔÎÕ ÇáÐ ÓæÝ ÊØÇÑÏå ÍÈ Ãä ÞæÏ Ý ÇáããÑÇÊ æ ÇáÒæÇÇ ÇáÖÞÉ áÐÇ ÌÈ Úáß Ãä ÊÞæÏ ÈÈØÁ Ý ãËá åÐå ÇáÃãÇßä
æ ÎÇÕÉ ÃËäÇÁ ÇáÇäÚØÇÝ¡ áÓ ãä ÇáÖÑæÑ Ãä ÊÊÈÚå ÈÔßá ãÈÇÔÑÉ æ áßä ÝÞØ áÇ ÊÌÚáå ÕÈÍ ÈÚÏ Úäß ÍÊì áÇ ÝÞÏ ÃËÑß æ Åä ÝÞÏÊ Ã
ËÑå ÝÅä ÇáãåãÉ ÓÊÈæÁ ÈÇáÝÔá¡
ÇáÓÇÑÉ ÓæÝ ÊÊæÞÝ ÃãÇã ãÎÒä¡ ÇÞÝÒ ááÎÇÑÌ æ ÊÓáÞ ÇáÏÑÌ Åáì ÇáãßÊÈ ÇáãæÌæÏ ÈÞãÉ ÇáãÎÒä¡
Óßæä ÏÇÑÏÇä Ý ÇáÏÇÎá ÌÈ Úáß Ãä ÊÑÇæÛå æ ãä Ëã ÊÖÑÈå ÈÓÑÚÉ æ ÊÍÕá ãä Úáì ÇáÓáÇÍ Ëã ÊÓÊÚãá Óßäå ÖÏå¡
ÈÚÏ Ãä ÊäÌÒ ÇáãåãÉ Þã ÈÇáÚæÏÉ Åáì ÑæãÇä ÍË ÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ¡
ÞÈá Ãä ÊÕá áåäÇß ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÑÓÇáÉ ãä ãÔá æ ÇáÊ ÓÊÍÕá Úáì Ãæá ãæÚÏ ãÚåÇ Åä ÃÑÏÊ Ðáß
! ( äÕÍÉ ãä áß ÈÚÏÇ Úä ÇááÚÈÉ! ÇÈÊÚÏ ÚäåÇ ).
.
ÇáÅÖÜÇÝÇÊ: ÓæÝ ÕÈÍ ÑæãÇä Ý ÞÇÆãÉ ÇáÃÕÏÞÇÁ Ãæ ÇáÔÎÕÜÇÊ ÇáÕÏÞÉ Åä ÃÑÏÊ Ãä ÊÓãåÇ åßÐÇ.
==========================
ÇáãåãÉ: First Date .. ( ÇáãæÚÏ ÇáÃæá ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ãÔá.
==========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÇáÈæáäÌ ÊÈÏæ áÚÈÉ ÛÑ ãåãÉ åäÇ æ áßäåÇ ÊÑÝÚ Ñà ãÔá Èß ÈäÓÈÉ 60 äÞØÉ.
åÐå ÇáãåãÉ ÓÊßæä ÈÓØÉ ÌÏÇ¡ Ý ÇáÈÏÇÉ ÇÐåÈ Åáì ÔÞÉ ãÔá Ëã Êßáã ãÚåÇ ÝÊÑÉ ãä ÇáæÞÊ æ ÓæÝ äÊå Èß ÇáÃãÑ Ý ÓÇÑÊåÇ¡
Þã ÈÇáÐåÇÈ ãä ÎáÇá ÇáßÑäÝÇá æ áßä ÇÍÐÑ ãä Ãä ÊÍØã ÓÇÑÊåÇ ÈÚÏ Ãä ÊÕá áåäÇß ÓæÝ ÊÑì ÈÃäå ãÛáÞ ÇÐåÈ ááÏÑÌ Ëã ÇÊÌå ááÓÇÑ ß ÊÐåÈ Åáì ãßÇä ÇáÈæáäÌ¡
ÇÏÎá æ ÇãÖ ááÚÏÇÏ ß ÊÑì Ãä ÇááÚÈÉ ÇáÃæáì ãÌÇäÉ æ ÊÓÊØÚ Ãä ÊáÚÈ ÇáÂä ÖÏ ãÔá¡ ÚäÏãÇ ÊÞæã ÈÐáß ÇÊÑß ããÔì ÇáÈæáäÌ æ ÇÑÌÚ áÓÇÑÉ ÑÇÊÔá
æ ãä Ëã ÃÚÏåÇ ááÈÊ ÈÇáÓÇÑÉ æ ÓæÝ Êäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ¡ ÇÍÐÑ ãä Ãä ÊåÇÌã à ÔÎÕ Ý ãæÚÏß ãÚ ÑÇÊÔá ÍÊì ÑÇÊÔá äÝÓåÇ æ ÅáÇ ÝÅäß ÓæÝ ÊÎÓÑ ÇááÚÈÉ.
ÚäÏãÇ ÊÞæã ÈåÐå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ ÓæÝ ÊÞæã ÈÝÊÍ ÇáÌÇäÈ ÇáÅÌÊãÇÚ Ý ÇááÚÈÉ æ ÓæÝ ßæä áÏß ÃÕÏÞÇÆß ÈãÇ Ýåã ãÔá
ÓæÝ ÏÚæäß æ ØáÈæä ãäß ÇáÎÑæÌ ãÚåã áÊäÇæá ÇáØÚÇã Ãæ ááäÔÇØÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚÉ ÇáÃÎÑì¡
ÊÓÊØÚ Ãä ÊÊÕá Èåã æ ÊØáÈ ãäåã ÇáÎÑæÌ ãÚß ÃÖÇ¡ ÈÚÏ Ãä ÊÊáÞì ÇáÇÊÕÇá ãäåã Óßæä áÏß ÓÇÚÉ ß ÊÐåÈ æ ÊÃÎÐåÚã¡
ãÔá ÊÞÑÈÇ ÊÍÈ ÌãÚ ÇáäÔÇØÇÊ æ áßäåÇ ÊßÑå ÇáäÔÇØÇÊ ÇáÈÐÆÉ áÐÇ äÕÍÉ ãä ÕÏÞß åæÑæÑ ÇÈÊÚÏ Úä ÌãÚ ÇáÞÇÐæÑÇÊ ÇáãæÌæÏÉ ÈÇááÚÈÉ¡
ÈÔßá ÎÇÕ ÝÅä ãÔá ÊÍÈ ÇáÈÑßÉ æ áÚÈÉ Ñã ÇáÃÓåã.
ÇáÅÖÜÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅäåÇÁ ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ äÙÇã ÇáãæÇÚÏÉ ÈÇááÚÈÉ.
==========================
ÇáãåãÉ: Easy Fare .. ( ÇáÃÌÑÉ ÇáÓåáÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÑæãÇä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 100 ÏæáÇÑ.
==========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÚäÏãÇ ÊÕÈÍ ÎÇÑÌ ÇáÏÇÆÑÉ ÇáæåÇÌÉ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ Þã ÈÅÞÇÝ ÇáÓÇÑÉ
æ ÇäÊÙÑ åäÇß ÍÊì ãÓÊæÇß åÈØ ááÕÝÑ æ Þã ÈÑÄÉ ÇáÕæÑÉ áãÚÑÝÉ ÇáãÒÏ.
åäÇ ÑæãÇä ÓæÝ ØáÈ ãäß ÃÎÐ ÔÎÕ ÏÚì ÌÑãä¡
ÊÞÏã Åáì ãßÇä ÇáãÄÔÑ Úáì ÇáÎÑØÉ æ ãä Ëã ÎÐå Åáì ÇáÇÊÌÇå ÇáÐ ÑÏå æ ÚäÏãÇ ÊÕá Åáì åäÇß ÓæÝ ÊÙåÑ ÇáÔÑßÉ
æ ÓæÝ ÊÕá Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÐ ÊÑÏå¡ ÃäÊ ÇáÂä ÌÈ Úáß Ãä ÊÈÊÚÏ æ ÊÖÚ ÇáÔÑØÉ ÇáÊ ÊØÇÑÏß¡
Þß ÈÖÑÈ ÇáÛÇÒ ß ÊÊÎáÕ ãä ãæÌÉ ÇáÔÑØÉ ÇáÃæáì ÇáÊ ÊØÇÑÏß æ ãä Ëã ÑÇÞÈ ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ æ ãä Ëã ÇÓáß ØÑÞ ÇáåÑæÈ ÇáÐ ÃÎÐß Ý ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáãÚÇßÓÉ áÓÇÑÇÊ
ÇáÔÑØÉ ßãÇ åæ ãæÌæÏÉ Úáì ÇáÎÑØÉ¡ ÚäÏãÇ ÕÈÍ åÏÝß ÎÇÑÌ ÇáÏÇÆÑÉ ÓæÝ ÊÑì ÇáãäØÞÉ ÇáÊ ÊÈÍË ÝåÇ ÇáÔÑØÉ Úäß¡
ÚäÏßÇ ÊÕÈÍ ÎÇÑÌ ÇáÏÇÆÑÉ ÑÈãÇ ÑÇß ÃÍÏ ÇáÔÑØä ÑÇß áÐÇ ÈÚÏ Ãä ÊæÞÝ ÇáÓÇÑÉ ÎÇÑÌ ÇáÏÇÆÑÉ ÊæÞÝ ÞááÇ æ ÇäÊÙÑ ÍÊì ãÓÊæÇß åÈØ ááÕÝÑ¡
Ý Êáß ÇáäÞØÉ ÊÓÊØÚ ÇáÚæÏÉ Åáì ãßÊÈ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ Ãæ ÊÓÊØÚ ÇáÚæÏÉ Åáå ÍÊì ÃËäÇÁ åÑæÈß!
ÓæÝ ÊÞæã ÈÅäÒÇá ÌÑãä Ý Pay'n'Spray æ ÊÓÊØÚ ÇÓÊÚãÇáå áÇÍÞÇ ááåÑæÈ ãä ãáÇÍÞÉ ÇáÔÑØÉ áß ßãÇ Ãäß ÊÓÊØÚ ÅÕáÇÍ ÓÇÑÊß ÇáãÊÖÑÑÉ Ý åÐÇ ÇáãßÇä¡
ÈÚÏ Ðáß Êßæä ÃäåÊ ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅßãÇá åÐå ÇáãåãÇÊ ÓæÝ ÊÞæã ÈÝÊÍ ãåãÇÊ Vlad ÝáÇÏ.
==========================
ÇáãåãÉ: Jamaican Heat ( ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÌÇãÇßÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ ãÚåÇ: ÑæãÇä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 150 ÏæáÇÑ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Þã ÈÇáÇäÍäÇÁ ÃËäÇÁ ÞÊá ÃÝÑÇÏ ÇáÚÕÇÈÉ ß ÊÍÕá Úáì ÏÞÉ ÃÝÖá.
ÚÏ Åáì ãßÊÈ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ æ ÓæÝ ØáÈ ãäß ÑæãÇä ãåãÉ äÞá ÃÎÑì¡ ÊÞÏã Åáì ÌßæÈ ÇáÕÛÑ ÇáÐ ÊÓßÚ Ý ÇáãÊäÒå¡
ÓæÝ ØáÈ ãäß ÇáÊÞÏã Åáì ÇáÇÊÌÇå ÇáãÄÔÑ Úáå ÈÇáÎÑØÉ æ ÓæÝ ÚØß ÃÖÇ ãÓÏÓ æ ØáÈ ãäß ÇáÇäÊÈÇå áà ÔÎÕ ÞÏ ÍÇæá Ãä ÝÚá áå ÔÁ¡
ÇÓáß ÇáããÑ æ ÇÕÚÏ ÇáÏÑÌÇÊ Úáì Çáãä ÍË ÈÞÚÉ ÇáÇÊÌÇå¡ ÈÚÏ Ðáß ÇäÍä ÞááÇ ÃÓÝá ãäØÞÉ ÇáÍÑÇÓÉ æ ÓæÝ Õá ááãßÇä ËáÇË ÑÌÇá Íãáæä ÃÓáÍÉ ÌÈ Úáß ÇáÞÖÇÁ Úáåã¡
ÇÓÊãÑ ÈÇáÇäÍäÇÁ æ ÕæÈ Úáß ÈÏÞÉ æ ÊÎáÕ ãäåã æ ÓæÝ ÙåÑ ÇáÑÌá ÇáÑÇÈÚ ãä ÎáÇá ÇáÓÞÝ Þã ÈÇáÊÕæÈ Úáå æ ÇáÊÎáÕ ãäå¡
ÈÚÏ Ðáß ÇáÊÞØ ÌãÚ ÃÓáÍÊåã æ ÇáÐÎÑÉ ÃÖÇ æ ãä Ëã ÇÑÌÚ ááÓÇÑÉ æ Þã ÈÃÎÐ ÌßæÈ áÍË ÇáãßÇä ÇáÐ ÑÏå æ ÓæÝ ÊÍÊÝÙ ÈÇáãÓÏÓ áäÝÓß.
ÈÚÏ Ðáß ÈÞáá ÓæÝ ÊÊáÞì ãßÇãáÉ ãä ÝáÇÏ ÇáÐ ãáß ÈÚÖ ÇáãåÇã áß¡ ÓæÝ ßæä åäÇß ÚáÇãÉ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ æ å ÚáÇãÉ V ßÈÑÉ¡ ÇÐåÈ ááãä ÚÈÑ
ÇáÔÇÑÚ ãä ÇáÈÊ ÇáÂãä¡ æ ÓæÝ ÊÕá Èß ÌßæÈ ÇáÕÛÑ ß ÊÞæã áå ÈÈÚÖ ÇáãåÇã æ ÓæÝ ÊÑì ÚáÇãÊå Úáì ÇáÎÑØÉ ÈÇáÔßá LJ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êßãá åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãåÇã ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ áÑæãÇä æ ÌßæÈ ÇáÕÛÑ.
==============================
ÇáãåãÉ: Bull in a China Shop .. ( ËæÑ Ý ÇáÏßÜÇä ÇáÕÜä ).
ÇáÔÎÕ ÇáÐ ÓÊÞæã ãÚå ÈÇáãåãÉ: ÝáÇÏ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 50 ÏæáÇÑ.
==============================
åäÇß ÔÎÕ ãÇ áÇ ÏÝÚ áÝáÇÏ áÐÇ ÌÈ Úáß Ãä ÊáÞäå ÏÑÓ¡ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÃÎÐ ÓÇÑÉ ÇáÃÌÑÉ áåÐÇ ÇáãæÞÚ æ ÇáÚäæÇä Ïáß Úáì ßÇãÏä ÃÝ.
ÚäÏãÇ ÊÕá áåäÇß ãä ÇáãÝÊÑÖ Ãä ÊÌÏ ÌÓã ÔÈå ØæÈ ÇáÈäÇÁ Ãæ ÔÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈá¡ Þã ÈãÑãå ááäÇÝÐÉ Ãæ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÓÍÈ ÓáÇÍß
æ ÊÞæã ÈÇáÊÕæÈ Úáì ÇáäÇÝÐÉ ÓæÝ ÎÑÌ ÇáãÇáß æ ÚØß ÇáãÇá ÇáÎÇÕ ÈÝáÇÏ Þã ÈÃÎÐå æ ÅÚÇÏÊå áÝáÇÏ áÊäå åÐå ÇáãåãÉ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: Þã ÈÇáÞÇÏÉ Íæá ÇáÞØÚÉ æ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÑÓÇáÉ ãä ÝáÇÏ ãä ÃÌá ãåãÊß ÇáÊÇáÜÉ.
========================
ÇáãåãÉ: Hung Out to Dry .. ( ÊÏáì áÊÜÌÝ )
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝáÇÏ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáÜåÇ: 100 ÏæáÇÑ.
========================
ÊÞÏã ááÇãÇã ÍË ÇáãßÇä ÇáãØáæÈ æ ãä Ëã ÇÑßä ÓÇÑÊß ÎÇÑÌ ãÞÏãÉ ÇáãÊäÒÉ ÌåÉ ÇáÔãÇá¡ ÇÏÎá ááãÍá æ ãä Ëã ÓÐåÈ ÇáãÇáß ááæÑÇÁ æ ÞÝÒ
Åáì ÔÇÍäÊå ÇÎÑÌ ÃäÊ ãä ÇáÈÇÈ ÇáÃãÇã æ ÇÕÚÏ ÇáÓÇÑÉ æ ÇáÍÞ ÈåÐÇ ÇáÞÐÑ æ ÌÈ Úáß Ãä áÇ ÊÌÚáå ÝáÊ ãäß¡ ÓæÝ ÊÍÊÇÌ áÕÏã ÔÇÍäÊå ÈæÇÓØÉ ÓÇÑÊß
ÍÊì ÊæÞÝ ÇáÓÇÆÞ æ Êßáã ãÚß Ý ãÔåÏ ÞÕÑ¡ Åä ÞãÊ ÈÊÍØã ÇáÔÇÍäÉ ÝÅä ÇáãåãÉ ÓÊÝÔá. æ áßä Åä ÞãÊ ÈÊÍÞÞ ÇáãØáæÈ ÝÅä ÝáÇÏ ÓæÝ ÊÕá Èß áÎÈÑß Úä ãåãÊß ÇáÊÇáÜÉ.
=========================
ÇáãåãÉ: Clean Getaway .. ( ÇáÅÝáÇÊ ÇáäÜÙÝ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝáÇÏ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 150 ÏæáÇÑ.
=========================
ãä ÇáãÊæÌÈ Úáß Ý ÇáÈÏÇÉ ÇáÞØÇÑ ßÇÊÌÇå áß¡ áÐÇ ÊÞÏã Åáì ãÍØÉ ÇáÞØÇÑ Ëã ÇÕÚÏ ÇáÏÑÌ Åáì ÇáÑÕÝ æ ÇäÊÙÑ æÕæá ÇáÞØÑ Ëã ÇÏÎá Åáå¡
ÈÚÏ Ãä ÊÍÕá Úáì ãÇ ÊÑÏ ÛÇÏÑ ÇáÑÕÝ æ ÇåÈØ ÇáÏÑÌ æ ãä Ëã ÊæÌå Åáì ÈáÓÊÇ ÇáÝÖ æ ÇáÐ ÓÊÌÏå Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ¡
ÞÈá ÇáäÞØÉ ÇáÑÒÞÇÁ Þã ÈÇáãÔ æ ÇÏåá æ ÌÈ Úáß Ãä ÊáÇÍÙ ÇáÅÊÌÇåÇÊ ß ÊÊÚáã ßÝÉ Çááßã æ ÛÑåÇ¡
ÈÚÏ Ðáß Þã ÈÇáÞÇÏÉ æ ÓæÝ ÎÈÑß ÝáÇÏ ÈÃä ÊÃÎÐå áÓÇÑÉ æÇÔäØä æ ÇáÊ ÓÊßæä ãæÌæÏÉ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ¡
ÇÊÈÚ ÇáÅÔÇÑÉ Úáì ÇáÎÑØÉ æ ÚäÏãÇ ÊÕÈÍ ÇáÓÇÑÉ äÙÝÉ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÞæÏå ÅáåÇ. áÊäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
==============================
ÇáãåãÉ:Ivan the Not So Terrible .. ( ÅÝÇä áÓ ÝÙÚ ÌÏÇ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ ãÚåÇ: ÝÜáÇÏ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 200 ÏæáÇÑ.
==============================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÃÈÞ ÅÝÇä Úáì ÞÏ ÇáÍÉ æ ÓæÝ ÙåÑ áß ßÔÎÕÉ ÚÔæÇÆÉ ÝãÇ ÈÚÏ ÈÇááÚÈÉ æ Åä ÞãÊ ÈÞÊáå ÝÅäß ÓæÝ ÊÔÇåÏ ÓæÝ ãÏåÔ ÍÞÇ.
ÈÚÏ Ãä ÊáÊÞ ÈÝáÇÏ ÇÞÝÒ Åáì ÇáÓÇÑÉ æ ÊÞÏã Åáì ãßÊÈ ÑæãÇä¡ Ý ÇáØÑÞ ÓæÝ ÊÑì ÅÝÇä ÛÇÏÑ ÈæÇÓØÉ ÓÇÑÊå Þã ÈãáÇÍÞÊå ÍÊì ÎÑÌ ãä ÓÇÑÊå Ý ãæÞÚ ÇáÈäÇÁ
æ ãä Ëã ÌÈ Úáß Ãä ÊÕÚÏ ÈÚÖ ÇáÓáÇáã¡ Þã ÈÌÇäÈ ÇáÓáã æ ÇÊÖÛØ ÒÑ Y ß ÊÓÊÚãáå¡ ÈÚÏ Ãä ÊÕáã ááÞãÉ ÅÝÇä ÓæÝ ÕÚÏ Ý ÑÇÝÚÉ æ ÞÝÒ ááÈäÇÉ ÇáÞÇÏãÉ¡
ÌÈ Úáß Ãä ÊÊÈÚå æ ÊÞÝÒ Èä ÇáÈäÇÇÊ æ Ðáß ÈæÇÓØÉ ÖÏ ÒÑ ÇßÓ ÈäãÇ ÊÞæã ÈÇáÑßÖ¡ ÃÎÑÇ ÓæÝ Õá ÅÝÇä Åáì ÃÍÏ ÇáÍæÇÝ¡
æ åäÇ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÞÑÑ ÅãÇ ÞÊáå Ãæ ÊÊÑßå Úáì ÞÏ ÇáÍÜÇÉ¡
æ ÓÊáÇÍÙ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ ÇáæãÖ ÇáÃÍãÑ æ ÇáÃÒÑÞ¡ Úáì ßá ÍÇá åäÇ Óßæä ÎÇÑß æ áßä áæ ßäÊ ãßÇäß áßäÊ ÎáÕÊ åÐÇ ÇáæÛÏ ãä ÍÇÊå ÇáÊÚÓÉ ( ÑÛÈÉ ÔÎÕÉ ÝÞØ ).
ÈÚÏ Ãä ÊÊÎÐ ÞÑÇÑß ÊÞÏã ááÏÑÌ ÇáÞÑÈ æ ãä Ëã ÇäÒá ÇáÍæÝ Åáì ÇáÃÑÖ æ ÓÊßæä åÐå ÃÎÑ ãåãÇÊ ÝáÇÏ æ ÓÊÑì ÚáÇãÇÊ ÇáÜ V ÞÏ ÇÎÊÝÊ ãä ÇáÎÑØÉ ÝãÇ Ý æÞÊ áÇÍÞ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: Åä ÊÑßÊ ÅÝÇä Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ ÓæÝ ÙåÑ ßÔÎÕÉ ÚÔæÇÆÉ ÝãÇ ÈÚÏ.
ÃÖÇ ÈÚÏ ÅäåÇÁ ÇáãåãÉ ÈÔßá ßÇãá ÓÊÑì ÚÈÜÇÑÉ "Actions Speak Louder Than Words." æ å ÊÚä Ãä ÇáÃÝÚÇá ÊÊßáã ÃßËÑ ãä ÇáßáãÇÊ.
===============================
ÇáãåãÉ: Crime and Punishment .. ( ÇáÌÑãÉ æ ÇáÚÞÇÈ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ ãÚåÇ: ÑæãÜÇä.
===============================
ãáÇÍÙÉ ÌÜÇäÈÉ: ÃËäÇÁ ÇÞÊÑÇÈß ãä ÇáÔÇÍäÇÊ ÇÊÑß ÕÝÇÑÉ ÇáÅäÐÇÑ ÍÊì äÊå ÇáÓÍÈ. ÚäÏãÇ ÚæÏ Åáß ÇáÊÍßã ÊæÌå ááÓÇÑ æ ÇÑßÖ ÚÈÑ ÇáÔÇÑÚ æ ÓæÝ ÊÑì ÓÇÑÉ ÔÑØÉ äÒá ãäåÇ ÔÑØ æ ÎÑÌ æ ãä Ëã ÑßÖ¡ ÇÓÊÛá ÇáÝÑÕÉ ÈÓÑÚÉ æ ÇÞÝÒ áÓÇÑÉ ÇáÔÑØÉ æ ãä ÌÈ Úáß ÇáÈÍË Úä ãäØÞÉ ÈÑæßÑ ÇáÌäæÈÉ æ ÇáÊ Óßæä ãÄÔÑ ÚáåÇ ÈÇáÎÑØÉ ÈËáÇË ÔÇÍäÇÊ æ ÌÈ Úáß ÓÍÈ ßá æÇÍÏÉ¡ Þã ÈÇáäÞÑ Úáì ÒÑ ÇáÃäÇáæÌ ÇáÓÇÑ ß ÊÞæã ÈÊäÔØ ÕÝÇÑÇÊ ÇáÅäÐÇÑ æ ãä Ëã ÇÊÑßåã ÍÊì ÊäÊå ãä ãåãÊß¡ ÈÚÏ Ðáß ÇÎÑÌ ãä ÓÇÑÉ ÇáÔÑØ æ ÇÞÊÑÈ ãä ÓÇÆÞ ÇáÚÑÈÉ æ ÓæÝ Êßáã äßæ ááÓÇÆÞ ÂáÇ æ ØáÈ ãäå ÑÄÉ ãÍÊæÇÊ ÇáÔÇÍäÉ æ ÓæÝ ÊÚÑÝ Ãäß Ý ÇáãßÇä ÇáÕÍÍ ÚäÏãÇ ÊÑì ÑÇßÈ ÇáÔÇÍäÉ Þæã ÈÓÍÈ ÓáÇÍå Úáß¡ ÈÏáÇ ãä Ãä ÊÞæã ÈÅØáÇÞ ÇáäÑÇä Þã ÈÕÚæÏ ÇáÔÇÍäÉ æ ÇÈÊÚÏ æ ÇÐåÈ ááãßÇä ÇáãÄÔÑ Ý ÇáÎÑØÉ æ Þã ÈÅÞÇÝ ÇáÚÑÈÉ åäÇß áÊäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅßãÇá åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåãÇÊ Faustin æ ãåãÇÊ ÇáÍÇÑÓ æ ÇáÚÏÏ ãä ÇáãåãÇÊ ÇáÌÇäÈÉ ÇáãØáæÈÉ.
============================
ÇáãåãÉ: Do You Have Protection .. ( åá áÏß ÍãÇÉ ¿ )
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝæÓÊä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 400 ÏæáÇÑ.
============================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÔÇÑÚ ÝæÓÊä Èå ÇáÚÏÏ ãä ÇáÓÇÑÉ ÇáÌÏÉ ÇáÊ ÊÓÊØÚ ÇáÍÕæá ÚáåÇ.
ãáÇÍÙÉ ÃÎÑì: ÚäÏãÇ ÊÞæã ÈÖÑÈ ÇáÑÌá Ý ÓÜÇÞå ÍÇæá Ãä ÊÖÑÈå ÝÞØ Ý ÇáÓÇÞ æ Åä ÖÑÈÊå Ý ãßÇä ÂÎÑ ÓÊÝÔá ÇáãåãÉ.
Ý ÇáÈÏÇÉ ÇÞÝÒ ááÓÇÑÉ æ ÇÐåÈ Åáì ãÎÒä ãÊÌÑ ÇáãæÇÏ ÇáÌäÓÉ. ÇÏÎá ááãÊÌÑ æ Óßæä ÏãÊÑ ÈÅÚØÇÆß ÈäÏÞÉ æ ÇáÊ ÌÈ Úáß Ãä ÊÕæÈ ÈåÇ Úáì ÇáÑÌá ÇáÐ Úáì Çáãä. æ ÓØáÈ ãäß ÏãÊÑ ÈÃä ÊÞæã ÈÇáÊÕæÈ Úáì ÇáÑÌá ÇáÐ Ý ÇáãäÊÕÝ æ ÊÍÏÏÇ Úáì ÓÇÞå¡ Þã ÈÚãá Ðáß æ ÇÖÑÈå Úáì ÓÇÞå æ ãä Ëã ÊÓÊØÚ ÊÑß ÇáãÊÌÑ¡ ÇÞÝÒ ÚÇÆÏÇ ááÓÇÑÉ æ ÏãÊÑ ÓæÝ æÌåß Åáì ÇáÚáÇãÉ ÇáÎáÝÉ ÍË æÌÏ ãÎÒä ÃÓáÍÉ ÊÓÊØÚ ÔÑÇÁ ÈÚÖ ÇáÃÓáÍÉ ãäå ãËá ÓáÇÍ SMG æ ÃÖÇ ÎÐ ÈÚÖ ÇáÏÑæÚ ÇáÊ ÓÊßæä ãÝÏÉ áß. ßãÇ Ãä ÓáÇÍ SMG áÏå ÏÞÉ áÇ ÈÃÓ ÈåÇ¡ ÚÏ ááÓÇÑÉ ãÑÉ ÃÎÑì æ ÇÐåÈ ÚÇÆÏÇ áÏãÊÑ ÇáãæÌæÏ Ý ÈÊ ÝæÓÊä¡ æ ÓÊßæä ãåãÉ ÝæÓÊä ãÊæÝÑÉ Ý ÇáäÇÏ ÇáÎÇÕ Èå.
==========================
ÇáãåãÉ: Final Destination .. ( ÇáÇÊÌÜÇå ÇáÇÎÑ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝæÓÊä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 500 ÏæáÇÑ.
==========================
ÈÚÏ ÇáãÔåÏ ÊÞÏã ááãæÞÚ ßãÇ åæ ãæÖÍ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ æ ÚäÏãÇ ÊÕá áåäÇß äßæ ÓæÝ ÏÚæ ÝæÓÊä ÇáÐ ÓæÝ ÎÈÑß ÈÃä ÊÞÊá áä Úáì ÑÕÝ ÇáãÍØÉ¡ ÇáÑÕÝ ÞÚ ÔãÇá ãæÞÚß ÇáÍÇá¡ Þã ÈÃÎÐ ÇáÓáÇÍ ÇáãáÇÆã ÍÊì ÊÕá Åáì ÇáÑÕÝ æ ÚäÏãÇ ÊÕá áåäÇß ÓæÝ ÊÑì áä æ åäÇß ãÌÑã ÓÞæã ÈÓÍÈ ÓáÇÍ æ áä ÓæÝ ÍÇæá ÇáåÑÈ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáãÌÑã æ ãä Ëã ÇÊÈÚ áä æ ÑÇÞÈ ÇáÞØÇÑÇÊ ÌÏÇ ÃËäÇÁ ÚÈæÑåÇ ÇáãÓÇÑÇÊ¡ ÍÇæá ÇÓÊåÏÇÝ áä æ ÇáÞÖÇÁ Úáå ÃËäÇÁ ÕÚæÏå ÇáÏÑÌ Ãæ ÃËäÇÁ ÕÚæÏå ÇáÓÇÑÉ¡ Åä áã ÊÓÊØÚ ÇáÊÎáÕ ãäå ÇáÂä ÝÅäå ÓæÝ ÈÊÚÏ æ ÃäÊ áÇ ÊÑÏ áÐáß Ãä ÍÏË! åäÇß ÓÇÑÉ ÎÇáÉ Ý ãßÇä ÞÑÈ ÊÓÊØÚ ÇÓÊÚãÇáåÇ Ãæ ÊÓÊØÚ ÃÎÐ ÓÇÑÉ áä æ å ÓÇÑÉ ÑÇÖÉ ããÊÇÒÉ. ÃÖÇ Åä áã ÊÞã ÈÚãá ãåãÊä ÌßæÈ ÇáÕÛÑ ÍÊì ÇáÂä ÝÅäå ÇáæÞÊ ÇáãäÇÓÈ áÊÞæã ÈåÇ¡ ÃÖÇ ÑæãÇä ÓæÝ ÎÈÑß ÈÃä ãåãÉ "Logging On". ÃÕÈÍÊ ãÊÇÍÉ ÇáÂä.
=========================
ÇáãåãÉ: Concrete Jungle .. ( ÇáÛÇÈÉ ÇáÎÑÓÇäÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÌßæÈ ÇáÕÛÑ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 200 ÏæáÇÑ.
=========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÊÓÊØÚ Ãä ÊÎÑÌ ãä ÇáÓÇÑÉ æ ÊÞÊá ÇáãÌÑãä ÇáËáÇËÉ. áßä Åä æÇÌåÊ ÕÚæÈÉ ÝåäÇß ÚÑÈÉ ÌÏÉ ÊÓÊØÚ ÓÍÞåã ÈåÇ.
Þã ÈÃÎÐ ÌßæÈ Ý ÇáÇÊÌÇå ÇáÐ ÑÏå æ ÓæÝ ØáÈ ãäß ÈÚÏ Ðáß Ãä ÊÐåÈ ááããÑ Ý ÇáÎáÝ¡ ÈÚÏ ÈÚÖ áÍÙÇÊ ÓæÝ ÃÊ ÈÖÚ ÊÌÇÑ ÇáãÎÏÑÇÊ ãä ÇáÎáÝ ÌÈ Úáß Ãä ÊÞÖ Úáåã ÌãÚÇ æ ÈÚÏ Ðáß ÇÑÌÚ Åáì ÌßæÈ¡ ÇáÂä ÌÈ Ãä ÊÇÎÐå Åáì ÇáãäÒá ÇáÈáÏ æ ÚäÏãÇ ÊÕá áåäÇß ÇÊÈÚ ÌßæÈ ááÈÇÈ ÇáÃãÇã æ ÇÎÊÈÆ æÑÇÁ ÇáÍÇÆØ¡ ÚäÏãÇ Þæã ÌßæÈ ÈÑÝÓ ÇáÈÇÈ ÇÓÊåÏÝ ÊÇÌÑ ÇáãÎÏÑÇÊ Úáì ÇáÏÑÌ æ ÊÎáÕ ãäå æ ãä Ëã ÇÎÑÌ æ ÇÖÑÈå¡ ÊÞÏã Úáì ÓÇÑ ÇáäÇÝÐÉ Ëã Þã ÈÇáÊÕæÈ Úáì ÇáãÌÑã Ý ÇáÛÑÝÉ¡ ÇÊÈÚ ÌßæÈ ÈÚÏ Ðáß ááÏÇÎá æ ÇáÂä Óßæä åäÇß ÊÌÇÑ ãÎÏÑÇÊ Úáì ÇáÌåì ÇáÓÇÑÉ¡ ÇäÍä æÑÇÁ ÇáÃÑßÉ ß ÊÍÊã ÈåÇ æ Óßæä åäÇß ãÌÑãæä ÃÖÇ Ý ÇáãØÈÎ ãä Öãäåã ãÌÑã ãÎÊÈÆ æÑÇÁ ÇáÍÇÆØ¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáå ãä ÎáÇá ÇáÝÊÍÉ ÇáãæÌæÏÉ ÈÇáÍÇÆØ Ëã ÇáÊÞØ ÚÏÉ ÇáÅÓÚÇÝÇÊ ÇáÃæáÉ ãä ÇáãäÖÏÉ Åä ßäÊ ÈÍÇÌÉ ÅáåÇ¡ ÈÚÏ Ðáß áã ÚÏ áÏß ÔÁ áÊÞæã Èå¡ Þã ÈÃÎÐ ÌßæÈ ÚÇÆÏÇ Èå Åáì ÇáãÞåì ß Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
====================
ÇáãåãÉ: Shadow .. ( ÇáÜÙá ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÌßæÈ.
====================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÌÈ Úáß ÅÈÞÇÁ ãÓÇÝÉ ãäÇÓÈÉ Èäß æ Èä ÊÇÌÑ ÇáãÎÏÑÇÊ ÈÍË áÇ ÓÊØÚ ÑÄÊß.
ÈÚÏ Ãä ÊÊÍÏË ãÚ ÌßæÈ ÇÊÌå Åáì ÇáÊÇÌÑ Ý ÌäæÈ Bohan¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊÚÈÑ ÇáÌÒÁ ÇáÂä æ ÇáÐ ÊæÌÈ Úáß Ýå ÇáæÞæÝ ÚäÏ ßÔß ÇáÖÑÇÇÆÈ¡ ÅÐÇ áã ÊÊæÞÝ ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÕá Úáì ãÓÊæì äÌãÉ æÇÍÏÉ Úáì ÇáÃÞá¡ ÚäÏãÇ ÊÕá ááãßÇä ÇáãØáæÈ ÓæÝ ÊÑì ÊÇÌÑ ãÎÏÑÇÊ ÚÇÆÏ áÞÇÚÏÊå ÝÈÏæ Ãäå ßÇä ÈÚ ÃÍÏ åÐå ÇáãæÇÏ ÇáÔØÇäÉ Þã ÈÅÊÈÇÚå æ ÇÍÐÑ ãä Ãä ÈÊÚÏ ßËÑÇ Úäß áÃäß ÓÊÝÔá Ý ÇáãåãÉ¡ ÃÖÇ ÇÍÐÑ ãä ÇáÇÞÊÑÇÈ ãäå ßËÑÇ áÃäå ÓÎÇÝ æ ÈÏà ÈÇáÑßÖ¡ ÇÈä Úãß ÇáÛÈ ÑæãÇä ÓæÝ ÏÚæß ÃËäÇÁ ãÛÇÏÑÊß ááããÑ ÇáÃæá áÐÇ ÊÌÇåáå ß ÊÊÌäÈ ÇäÊÈÇå ÊÇÌÑ ÇáãÎÏÑÇÊ áß¡ ÇÊÈÚ ÇáÊÇÌÑ ÚÈÑ ÇáÔÇÑÚ æ ãäå áÃÓÝá ÇáããÑ æ ÇÊÈÚå ÈÚÏ Ðáß ÎáÇá ÇáÈäÇÉ æ ÓæÝ ÚÈÑ ÇáÔÇÑÚ Ëã ÞÝÒ ãä ÓÇÌ¡ ÊÓáÞå ÇáÓÇÌ æ ÓæÝ ÐåÈ ÊÇÌÑ ÇáãÎÏÑÇÊ áÃÍÏ ÇáÍÝÑ ÇáãæÌæÏ ÈÇáÌÏÇÑ Ëã ÏÎá ãä ÈÇÈ Úáì ÇáÓÇÑ¡ ÇÐåÈ æ ÇÕÚÏ ãä ÇáÏÑÌ ÍÊì Êßæä Ý äÝÓ ÇáØÇÈÞ ( ÇáØÇÈÞ ÇáÎÇãÓ )¡ Åä æÕáÊ ááÃÚáì ÝÅäß ÓÊÌÏ ÓáÇÍ ÎÇÑÌ ÈÇÈ ÇáÔÞÉ¡ Úáì ßá ÍÇá ÇÖÑÈ ÞÝá ÇáÔÞÉ ÇáãÞÕæÏÉ æ ÇÞÖ Úáì ÌãÚ ÊÌÇÑ ÇáãÎÏÑÇÊ ÇáãæÌæÏä ÈÇáÏÇÎá áÊäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅäåÇÁ åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåãÇÊ Bahom ßÔÎÕÉ ÚÔæÇÆÉ ÈäãÇ ÓÊÝÊÍ ãåãÇÊ ÌßæÈ áÊæÒÚ ÇáÚÞÇÞÑ.
=======================
ÇáãåãÉ: Logging On .. ( ÇáÏÎæá Åáì ÇáÇäÊÑäÊ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáãæÌæÏÉ ÈÇáãåãÉ: ÑæãÜÇä.
=======================
åÐå ÇáãåãÉ ÓåáÉ ÌÏÇ¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊÐåÈ áãÞåì ÇáÇäÊÑäÊ ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÇáÎÑØÉ¡ Êßáã ãÚ ÇáãÓÇÚÏ Ëã ÇÐåÈ ááÍÇÓæÈ æ Þã ÈÇáäÞÑ Úáì ÃÞæäÉ ÇáÔÈßÉ¡ Þã ÈÇáäÙÑ áÈÑÏß Úáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆÓÉ Ëã ÇÞÑÈ ßáãÉ ãÑÍÈÜÇ ÈÅãá ãä Eyefind¡ Þã ÈÇáÖÛØ Úáì ßáãÉ Reply ß ÊÞæã ÈÇáÑÏ¡ ÇÎÑÌ ãä ÇáãÞåì ß Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÇáÈÓØÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåãÇÊ Brucie's Exotic Exports ÇáÌÜÇäÈÉ .
=======================
ÇáãåãÉ: No Love Lost .. ( áÇ ÍÈ ÖÚ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝæÓÊä.
=======================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Ý åÐå ÇáãÑÍáÉ Þã ÈÃÎÐ ÇáÃÔÌÇÑ ßÛØÇÁ áß ÃËäÇÁ ÞÊá ÓÇÆÞ ÇáÏÑÇÌÇÊ. ÊÞÏã ááÚáÇãÉ ÇáãæÌæÏÉ æ ÊÍÏË ãÚ ÇÈäÉ ÝæÓÊä æ ãä Ëã ÌÈ Úáß Ãä ÊáÇÍÞ ÕÏÞåÇ Úáì ÇáÏÑÇÌÉ¡ åäÇß ÏÑÇÌÉ Ý ãßÇä ÞÑÈ ÊÓÊØÚ ÃÎÐåÇ æ ÓÊáÇÍÙ ãä ÎáÇá ÇáÚáÇãÇÊ Úáì ÇáÔÇÔÉ Ãäß ÊÓÊØÚ ÇáÅØáÇÞ Ý åÐå ÇáÍÇáÉ æ áßä áÇ ÃäÕÍß ÈÐáß ÇáÂä¡ ÌÍÈ Úáß Ãä ÊÑßÒ Ý ÇáØÑÞ æ ÇáÊÎáÕ ãä ÇáÚÑÈÇÊ æ ÇáÓÇÑÇÊ ÇáÃÎÑì¡ Ý ÇáäåÇÉ ÓæÝ áÊÞ Òãá ÃÎÑ áå Úáì ÏÑÇÌÉ æ ÇáÐ ÓÃÎÐß Åáì ÇáãÊäÒå¡ áä ÊÌÏ ÃäÇÓ áØÝÇÁ åäÇ Èá ÇáßËÑ ãä ÇáÃÔÎÇÕ ØáÞæä ÇáäÑÇä ÈÞæÉ ÈæÇÓØÉ ÃÓáÍÊåã¡ ÇÊÑß ÇáÏÑÇÌÉ æ ÇÐåÈ ÈÓÑÚÉ æÑÇÁ ÃÍÏ ÇáÃÔÌÇÑ¡ ÇÓÊÚãá ÇáÔÌÑÉ ßÛØÇÁ áß æ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáåã ÌãÚÇ æÇÍÏÇ ÊáæÇ ÇáÃÎÑ áÊÑßæÇ æÑÇÆåã ÈÇÞÉ ãä ÇáÏÑÇÌÇÊ ÇáÊ ÊÓÊØÚ ÇÎÊÇÑ Ã æÇÍÏÉ ãäåÇ.
========================
ÇáãåãÉ: Rigged to Blow .. ( ãÒæÏ ááÖÑÈ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ãÚåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝæÓÊä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 700 ÏæáÇÑ.
========================
Ý ÇáÈÏÇÉ ÇÐåÈ ááãÕäÚ ÇáÞÏã ÇáãÄÔÑ Úáå Ý ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ Ëã Þã ÈÅÌÇÏ ÇáÔÇÍäÉ ÇáÊ ÊÑÏå Þã ÈÞÇÏÊåÇ ááãÑÂÈ¡ ÇÍÐÑ ãä Ãä ÊÖÑÈ ÇáÔÇÍäÉ ß ÊãäÚåÇ ãä ÇáÇäÝÌÇÑ ÈÚÏ Ãä ÊÍÕá Úáì ÇáãØáæÈ Þã ÈæÖÚ ÇáÞäÈáÉ ßãÇ åæ ãØáæÈ¡ ÓæÝ ÊÑì ãÔåÏ æ ÈÚÏ äåÇÊå ÓæÝ Êßæä Ý ÇáÔÇÑÚ¡ ÇåÑÈ ãÇÔÇ Úáì ÇáÃÞÏÇã æ Þã ÈÓÑÞÉ ÃÍÏ ÇáÓÇÑÇÊ¡ ÇÈÞì ÞááÇ æ ÇÓÊãÚ Åáì ÇáÑÌá ÓÊÚãá ÇáåÇÊÝ ÇáãÍãæá ÃãÇã ÇáãÑÂÈ æ ÓÊÓãÚ ãÍÇÏËÉ ãËÑÉ æ ÈÚÏ Ðáß ÓÊäå åÐå ÇáãÑÍáÉ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: Ãäå åÐå ÇáãÑÍáÉ áÊÞæã ÈÝÊÍ ãåãÉ ÇáãÚáã The Master æ ãåãÇÊ ãæáæÊæÝ.
==================================
ÇáãåãÉ: he Master and the Malotov ..( ÇáãÜÚáã æ ãæÊæáæÝ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÏãÊÑ.
==================================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÊã Èà ÃÔÇÁ ÃËäÇÁ ÊÈÇÏá ÇáäÑÇä ãÚ ÇáÌäæÏ! ÃÖÇ åäÇß ÞäÇÈá ãæÊæáÝ Úáì Çáãä!
æÓæÝ ØáÈ ãäß ÏãÊÑ ÇáÇÐåÇÈ Åáì ÇáäÇÏ æ ÇáÞÖÇÁ Úáì ÝæÓÊä¡ Þã ÈÇáÐåÇÈ æ ÊÃßÏ Ãäß Êãáß ÃÓáÍÉ ÌÏÉ ( ÇäÙÑ áÞÇÆãÉ ÇáÃÓÑÇÑ áÊÑì ÇáÃãÇßä Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÊ ÊÓÊØÚ ÇáÍÕæá Úáì ÃÓáÍÉ ãÌÇäÉ ãä ÎáÇáåÇ ). ÅÐÇ áã Êßä Êãáß ÏÑÚ ÝÅä ÏãÊÑ ÓÊÑß ÈÚÖÇ ãäåÇ ÈÌÇäÈ ÇáÈäÇÉ¡ ÊæÌå ááäÇÏ ÇáÂä æ ÓÊÑì ãÔåÏ åäÇß ÌÈ Úáß ÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÍÇÑÓä ÈÇáÈÏÇÉ Ëã ÇÞÊÑÈ ãä ÇáÍÇäÉ æ ÓæÝ ÎÊÈÆ ÝæÓÊä ÈÇáÎáÝ¡ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÑßÖ ÎÇÑÌÇ ãä ÇáÌåÉ ÇáÎáÝÉ¡ ÇáãßÇä áÇ ÒÇá ãáÆ ÈÇáÍÑÇÓ ÊÓÊØÚ ÇáÞÖÇÁ Úáåã ÌãÚÇ Ãæ ÊÊÈÚ ÝæÓÊä ãÈÇÔÑÉ æ äÕÍÊ áß Ãä ÊÞÖ Úáåã ÃæáÇ áß ÊÊÌäÈ Ã ãÔÇßá. ÌÈ Úáß ÃÖÇ Ãä Êßæä ÓÑÚ æ ÅáÇ ÝÅäå ÓåÑÈ æ ÎÑÌ ááãÑ¡ ÈÚÏ Ãä ÊÞÖ Úáì ÇáÌãÚ ÇÕÚÏ ÇáÏÑÌ Úáì Çáãä Ëã ÇÞÖ Úáì ÇáÍÑÇÓ åäÇß ÃÖÇ Ëã ÇÊÈÚå ááÓØÍ æ Þã ÈÅÚÜÏÇãå ßáÇ..
==============================
ÇáãåãÉ: Russian Revolution .. ( ÇáËÜæÑÉ ÇáÑæÓÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÏãÊÜÑ.
===============================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÕá Úáì à ÔÁ ÊÍÊã Èå ÃËäÇÁ ÅØáÇÞ ÇáäÑÇä ÈÇáãÎÒä¡ ÃÖÇ áÇÍÙ ÞäÇÈá ãæÊæáæÝ Úáì Çáãä.
ãáÇÍÙÉ ÃÎÑì: ÚäÏãÇ ÊÎá ÇáãÎÒä ãä ÇáÃÚÖÇÁ ÓæÝ ÊÃÊ ÇáÔÑØÉ ááÏÇÎá Þã ÈÇáÏÎæá ááÓÇÑÉ ÈÓÑÚÉ æ ÇÖÑÈ ÇáÜÛÇÒ.
ÓæÝ ÏÚæß ÏãÊÑ ß ÊáÊÞ Èå Ý ÃÍÏ ÇáãÎÇÒä ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÊÕá Èß ÌßæÈ æ ÎÈÑß ÈÃä ÊáÊÞå Ý ÇáÎáÝ! ÓæÝ ÊÍÊÇÌ Åáì ÈÚÖ ÇáÃÓáÍÉ ÇáÌÏÉ æ ßÐáß ÈÚÖ ÇáÏÑæÚ æ ÇáßËÑ ãä ÇáÐÎÑÉ ÃÖÇ¡ ÓÙåÑ ãÔåÏ ÈÚÏ Ðáß ÓÊÌÏ äÝÓ æÓØ ãÚÑßÉ äÇÑÉ ÔÑÓÉ ÓæÝ ÓÇÚÏß ÌßæÈ ÞááÇ¡ Þã ÈÅÍÇØÉ ÃÚÏÇÆß Úáì ÇáÓÇÑ Ãæ Çáãä æ ÓæÝ ÕÚÏ ÈÚÏ Ðáß ÌßæÈ ÞááÇ ááÃãÇã æ åäÇ ÌÈ Úáß ÇáÊÍÑß ÈÓÑÚÉ áÃä åäÇß ÈÏáÉ ÇáÏÑÚ æÑÇÁ ÇáÕÝ ÇáËÇä ááÛØÇÁ Ý ÇáãÎÒä ßãÇ Ãä ÇáÌåÉ Çáãäì ãä ÇáÛÑÝÉ Óßæä ÈåÇ ÈÚÏ ÇáÅÓÚÇÝÇÊ æ ÈÚÖ ÇáÞäÇÈá ÃÜÖÇ. ÚäÏãÇ ÊÑì ãÔåÏ ÞÕÑ æ ÊÓãÚ Ýå ÕÝÇÑÇÊ ÇáÅäÐÇÑ ÝÅä åÐÇ Úä Ãä ÇáÔÑØÉ ÞÏ æÕáÊ æ ØÑÞß ÇáæÍÏ ááÎÑæÌ åæ ÇáÈÇÈ Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÈÚÏ! ÇáÔÑØÉ ÓÊßæä åäÇß æ ÓÊØáÞ ÇáäÑÇä Úáß áÐÇ ÌÈ Úáß ÇÓÊÛáÇá ÓÑÚÊß æ ÇáÕÚæÏ ááÓÇÑÉ ÈÓÑÚÉ. ÌÈ Úáß ÇáÎÑæÌ æ ÇáÞÇÏÉ ÎÇÑÌ åÐå ÇáãäØÞÉ áÃäå ãä ÇáãÊæÌÈ Úáß ÇáÍÕæá Úáì äÌãÊä æ ÇáÃãÑ áÓ ÈÇáÕÚÈ ÃÈÏÇ ÝÞØ Þã ÈÇáÞÇÏÉ ÈÇáØÑÞ ÇáÊ áÇ ÊÍæ Úáì ÑãæÒ ÇáÔÑØÉ ( ÇÝÍÕ ÇáÎÑØÉ ). ÍÇáãÇ ÊÎÑÌ ãä ÇáÏÇÆÑÉ æ áÇ æÌÏ ÔÑØÉ Íæá ÇáãßÇä Þã ÈÅÞÇÝ ÇáÓÇÑÉ æ ÇäÊÙÑ ÞááÇ ÍÊì åÈØ ÇáãÓÊæì ááÕÝÑ¡ ÓæÝ Êäå ÇáãåãÉ ÇáÂä ÈÇáÑÌæÚ Åáì ÌßæÈ Ý ÇáãÞåì. æ ÃÖÇ Êäå ÇáÝÕá ÇáÃæá ãä ÇááÜÚÈÉ.
åÐå ÇáÕæÑÉ ÈÍÌã ÇÎÑ ÇäÞÑ åäÇ áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ ÈÇáÔßá ÇáÕÍÍ ÇÈÚÇÏ ÇáÕæÑÉ å 1280x720 ÇáÇÈÚÇÏ 90KB.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chapter 2 .. ( ÇáÝÕÜá ÇáËÜÇä ).
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Þã ÈÃÎÐ äÕÍÉ ÌßæÈ ÇáÕÛÑ Ëã ÇÊÕá ÈÑæãÇä æ ÇÐåÈ áãæÞÚå ÇáãÄÔÑ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ.
=========================
ÇáãåãÉ: Roman's Sorrow .. ( ÍÜÒä ÑæãÜÇä ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÑæãÜÇä.
=========================
ÈÚÏ ÇáãÔåÏ ÇÏÎá ááÓÇÑÉ æ Þã ÈÇáÞÇÏÉ áÔÞÉ ÑæãÇä¡ Ëã Åáì ÔÑßÉ ÓÇÑÇÊ ÇáÃÌÑÉ æ ÃÎÑÇ ÌæáÉ Åáì Bahon ß ÊÑì ÔÞÊß ÇáÌÏÏÉ Ãæ ÈÊß ÇáÂãä ßãÇ ÊÚÑÝå ÓÇÈÞÇ. ÌÈ Úáß Ãä ÊáÇÍÙ Ãä ãÊÌÑ ÇáÇÓáÍÉ Óßæä ãÛáÞ áÈÚÖ ÇáæÞÊ¡ ÇáÂä Óßæä æÞÊ ÌÏ ß ÊÞæã ÈãåãÇÊ ÈÑæÓ æ ÓæÝ ÊáÇÍÙ ÚáÇãÉ "B" Úáì ÇáÎÑØÉ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅäåÇÁ åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåãÉ ÔæÇÑÚ .Escuela
===========================
ÇáãåãÉ: Search and Delete .. ( ÇÈÍË æ ÇÍÐÝ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÈÑæÓ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÃËäÇÁ ãÍÇæáÉ ÞÊáß áÇá ÎáÇá ÇáãåãÉ ÝÞØ ÑßÒ Úáå ÍÊì áÇ ÊÕÏã ÓÇÑÊß.
Ý ÇáÈÏÇÉ ÓæÝ ÊÍÊÇÌ Åáì ÓÇÑÉ ÔÑØÉ æ ÇáØÑÞÉ ÓåáÉ¡ Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈÇáÑÞã 911 æ ÓæÝ ÊÃÊ ÓÇÑÉ ÔÑØÉ Ý ÇáãßÇä ÇáãÊæÇÌÏ Èå Þã ÈÓÑÞÊåÇ æ ãä Ëã ÇÊÑß ÇáãäØÞÉ ß ÊÝÞÏ äÞÇØ ÇáãÓÊæì áÏß æ ÊÕÈÍ ÈÃãÇä¡ ÈÚÏ Ðáß Þã ÈÅÞÇÝ ÇáÓÇÑÉ Ëã ÇÏÎá ááÍÇÓæÈ æ Þã ÈÇÎÊÇÑ ÓÌáÇÊ ÇáÔÑØÉ ß ÊÈÍË Úä áÇá¡ Þã ÈÅÏÎÇá ÇÓã áÇá Ý ÇáÍÇÓæÈ ß ÊÍÏÏ ãßÇäå¡ ÓæÝ ÙåÑ áß ãæÞÚå Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ¡ ÇáÂä ÇÐåÈ áåäÇß ÔãÇá ÇáãÊäÒå Ëã ÇÞÊÑÈ ÈÇÈ áÇá¡ ÓæÝ ÙåÑ áß ãÔåÏ ÍÇæá ÝåÇ áÇá ÇáåÑÈ æ ÓæÝ ÞÝÒ áÓÇÑÊå ãÈÇÔÑÉ æ ÓÊÏÑÌß áãØÇÑÏÉ ÓÑÚÉ! ÚÏ ÓÑÚÉ Åáì ÓÇÑÊß æ ÇÊÈÚå æ áÇ ÊÝßÑ Ý ÖÑÈå ÃËäÇÁ ÞÇÏÊß ÝÞØ ÍÇæá Ãä ÊÈÞ ÓÇÑÊß ÓáãÉ Ëã ÇÓÊãÑ ÈÇáãØÇÑÏÉ ÍÊì ÊÊãßä ãä ÇáÞÖÇÁ Úáå æ Êäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
==========================
ÇáãåãÉ: Easy as Can Be .. ( ÇáÓÜåá ããÜßä ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÈÑæÓ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 3500 ÏæáÇÑ.
==========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÓÞæã ÇáÃÚÏÇÁ ÈÅØáÇÞ ÇáäÑÇä ÈÔßá ËÇÈÊ Úáß ÃËäÇÁ ÞÇÏÊß áÓÇÑÉ áÇá æ ÇáÚæÏÉ ÈåÇ ááãÑÂÈ¡ ÍÇæá Ãä ÊÊÝÇÏì à ÃÖÑÇÑ ããßäÉ.
ÊÞÏã Ý ÇáãæÞÚ ÇáãÔÇÑ Åáå Ý ÇáÎÑØÉ æ ÓæÝ ÊÌÏ ÓÇÑÉ áÇá Ý ãßÇä ÞÑÈ¡ ÚäÏãÇ ÊÏÎá áåäÇß ÓæÝ ÃÊ ÈÚÖ ÇáãÌÑãä ÈÓÍÈß ááÎáÝ æ ÖÑÈß¡ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÈÊÚÏ Ãä ÊÎÑÌ ãä ÇáÓÇÑÉ æ ÊÈÑÍåã ÃÑÖÇ ÃÖÇ¡ Åä ÇÎÊÑÊ ÇáÖÑÈ ÝÅä åäÇß ÓÇÑÊä ÓÊÞæãÇä ÈÇáÚÌæã Úáß ÃÖÇ ÃËäÇÁ ÊÑßß ááããÑ¡ ÌÈ Úáß ÇáÂä ÇáÇÈÊÚÇÏ ÈÃÞÕì ÓÑÚÉ æ ãÍÇæáÉ Ãä ÊÊÎáÕ ãäåã¡ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÊÈÚ ÇáÅÔÇÑÉ Úáì ÇáÎÑØÉ ÇáÊ ÓÊÃÎÐß ááãÑÂÈ ÇáãæÌæÏ Úáì ÇáÎÑØÉ¡ æ ÃÚÊÞÏ Ãäß áä ÊæÇÌå à ãÔßáÉ Ý ÇáæÕæá áåäÇß.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå ãåãÉ ( ÍÒä ÑæãÇä )¡ ÓæÝ ÊáÇÍÙ ÍÑÝ M ÙÇåÑ Úáì ÇáÎÑØÉ æ åæ Ïá Úáì ÔÎÕÉ ÃÎÑì æ åæ ãÇä Manny æ ÓæÝ ÊäÝÐ ãÚå ÈÖÚ ãåÇã ÌÏÏÉ.
===========================
ÇáãåãÉ: Escula of the Streets .. ( ÔÜæÇÑÚ ÃÓßáÇ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ãÇä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 1000 ÏæáÇÑ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: åÐå ÇáãåãÉ ÈåÇ ÇáßËÑ ãä ÇáÞÊÇá áÐÇ ÊÃßÏ ãä Ãäß ÊÍãá ÃÓáÍÉ ßÇÝÉ æ ßÐáß ÏÑæÚ ßÇÝÉ ÞÈá ÇáÈÏÁ Ý åÐå ÇáãÑÍáÉ.
Ý åÐÇ ÇáÔÇÑÚ Óßæä åäÇß ÓÇÑÉ ãÑßæäÉ ÈãßÇä ÞÑÈ Þã ÈÇáÐåÇÈ ÅáåÇ æ ãä Ëã ÇÓÊÚãáåÇ ß ÊÕá ÈåÇ Åáì ÇáãßÇä ÇáãæÌæÏ Úáì ÇáÎÑØÉ¡ ÓæÝ ÊÑì ÚäÏ æÕæáß åäÇ ÊÇÌÑ ãÎÏÑÇÊ ÏÎá áÃÍÏ ÇáÓÇÑÇÊ¡ ÇÊÈÚå Ý ÓÇÑÊå æ ÇÈÞ Úáì ãÓÇÝÉ ßÇÝÉ ãäå ÈÍË áÇ ßÊÔÝß Ãæ ÈÊÚÏ Úäß ßËÑÇ áÃä Ðáß ÓÌÚá ÇáãåãÉ ÝÇÔáÉ¡ ÚäÏãÇ Ñßä ÈÌåÉ ÇáãÎÒä áÞæã ÈÃÍÏ ÕÝÞÇÊå ÇáÞÐÑÉ Þã ÈÇáÑßä ÎáÝå¡ ÇáÂä ÌÈ Úáß ÇáÞÖÇÁ Úáì ÌãÚ ÇáÊÌÇÑ ÇáãæÌæÏä ÈÇáÏÇÎá¡ ÊÓÊØÚ ÇáÏÎæá ãä ÇáÈÇÈ ÇáÃãÇã æ Ðáß ÈÚÏ ÅØáÇÞ ÇáäÑÇä Úáì ÇáÞÝá Ãæ ÊÓÊØÚ ÇÞÊÍÇã ÇáãßÇä ÈæÇÓØÉ ßÓÑ ÇáäÇÝÐÉ¡ ÃÖÇ ÊÓÊØÚ ÇáÐåÇÈ ááÈäÇÉ Ý ÌåÉ ÇáÌäæÈ æ ÊÐåÈ ãä ÎáÇá ÇáÏÑÌ ÇáÎÇÕ ÈåÇ ÇáÊ ÓÃÎÐåÇ ááÓØÍ! Úáì ßá ÍÇá ãåãÇ ÇÎÊáÝÊ ÇáØÑÞ¡ ÇÐåÈ ááãÎÒä æ ÇÏÎá Åáå æ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÌãÚ ÇáÊÌÇÑ ÈÇáãäØÞÉ ÇáãÌÇæÑÉ æ ãä Ëã ÇÎÊÈÆ ÈÇáÛÑÝÉ ÇáÕÛÑÉ Úáì ÇáÓÇÑ æ ÇáÊ ÓÊÌÏ ÈåÇ ÚÏÉ ÅÓÚÇÝÇÊ¡ ÃÖÇ åäÇß ãÇßäÉ ÕæÏÇ Åä ÃÑÏÊ ÔÑÇÁ ÇáÈÚÖ ãäåÇ¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÊÌÇÑ ÌãÚÇ Ëã ÛÇÏÑ ÇáãÎÒä ß Êäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ÔÎÕÉ Mel ßÃÍÏ ÇáÔÎÕÇÊ ÇáÚÔæÇÆÉ.
ãáÇÍÙÉ ÃÎÑÉ: åäÇß ØÑÞÉ ÃÎÑì áÏÎæá ÇáÈäÇÉ æ å ÇáÐåÇÈ ÎáÝ ÇáÈäÇÉ Ëã ÕÚæÏ ÇáÏÑÌ æ ÇáÐåÇÈ ãä ÎáÇá ÇáÃáæÇÍ ÇáÎÔÈÉ Åáì ÇáÎÔÈ ÇáÐ æÕá ááÈäÇÉ ÇáÃÎÑì Ëã ÇáÞÝÒ ãä ÇáäÇÝÐÉ ÇáãÝÊæÍÉ ÈÇáÃÚáì.
===========================
ÇáãåãÉ: Street Sweeper .. ( ãäÙÝ ÇáÔÜÇÑÚ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã ÈÇáãåãÉ áåÇ: ãÜÇä.
===========================
ÌÈ Ãä ÃÎÈÑß ÚÒÒ ÇáÞÇÑÆ Ãä åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÌÚá ÑÃÓß ÔÈ æ ÑÈãÇ ÊÖÑÈ ÑÃÓß ÈÇáÌÏÇÑ ÚÏÉ ãÑÇÊ áÃäåÇ ÓÊÓÈÈ áåÇ ÅÍÈÇØ ßÈÑ æ ÎÇÕÉ Åä áã ÊÓÊÚãá ÇáÔÝÑÇÊ¡ ÃãÇ ãÚ ÇáÔÝÑÇÊ ÝÃÚÊÞÏ ÃäåÇ áä ÊÔßá à ÚÇÆÞ áß¡ Úáì ßá ÍÇá ÓæÝ ØáÈ ãäß ãÇä ÇáÞÇã ÈÞÊá ÈÚÖ ÃÚÖÇÁ ÇáÚÕÇÈÉ ÇáãæÌæÏä Ý ãÑÂÈ ÈÇáÞÑÈ ãä ÇáãäØÞÉ ÇáÊ ÃäÊ ÈåÇ¡ åäÇß ËáÇËÉ ÃÚÖÇÁ Ý ÇáãÑÂÈ æ ÃÍÏåã ãáß ÓáÇÍ SMG æ åäÇß ÃÖÇ ÇËää ÓÍÇæáÇä ÇáÅÝáÇÊ ÈÇáÓÇÑÉ ÚäÏãÇ ÊÈÏà ÇáåÌæã Úáåã¡ ÇáØÑÞ ÇáÃÓåá ß ÊÞÖ Úáì ÇáÌãÚ å Ãä ÊÐåÈ ááãÑÂÈ ÈÓÑÚÉ æ ÊÞÖ Úáì ÌãÚ åÄáÇÁ ÇáÃæÛÇÏ æ ÃÚä Ãä Êßæä ÓÑÚ ÌÏÇ Ý ÇáÞÖÇÁ Úáåã Ëã ÊÚæÏ Åáì ÓÇÑÊß æ ÊáÇÍÞ ÇáæÛÏä ÇááÐÇä æ ÍÇæá Ãä ÊÌÚáåã ÐåÈæÇ Åáì ÎÇÑÌ ÇáØÑÞ Ãæ Åáì ÃÍÏ ÇáÒæÇÇ æ ãä Ëã ÇÎÑÌ æ Þã ÈÍÓÈåã ãä ÇáÓÇÑÉ Ãæ ÊÓÊØÚ Ãä ÊØáÞ Úáåã ÇáäÑÇä ÃËäÇÁ ÇáÞÇÏÉ¡ ßá åÐå ÇáÌáÈÉ ãä ÇáãÍÊãá Ãä ÊÌáÈ áß ÇáÔÑØÉ áÐÇ ÌÈ Úáß Ãä Êßæä ãÓÊÚÏ ß ÊÊÝÇÏì ÑÌÇá ÇáÔÑØÉ. åäÇß ØÑÞÉ ÃÎÑì ÊÓÊØÚ Ãä ÊÞÖ ÈåÇ Úáì åÄáÇÁ ÇáÃæÛÇÏ¡ ÃËäÇÁ æÕæáß ááãÑÂÈ Þã ÈÑßä ÇáÓÇÑÉ ÍË Ñßä ÃÝÑÇÏ ÇáÚÕÇÈÉ ÓÇÑÊåã æ ãä Ëã ÇÎÑÌ ãä ÇáÓÇÑÉ æ ÇÎÊÈÆ æ Þã ÈÇáÊÕæÈ Úáì ÑÃÓ ÇáÓÇÆÞ æ ÇáÞÖÇÁ Úáåã æ ãä Ëã ÕæÊ Úáì ÇáÔÞ ÇáÐ Íãá ÓáÇÍ SMG æ Ý åÐå ÇááÍÙÉ ÇáÑÌá ÇáÐ ßÇä ÌáÓ ÈÌÇäÈ ÇáÓÇÆÞ ÓæÝ ÍÇæá Ãä ÐåÈ áãÞÚÏ ÇáÓÇÆÞ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÈæÇÓØÉ ØáÞÉ Ý ÑÃÓå æ ãä Ëã ÇÞÖ Úáì ÈÞÉ ÇáÃÝÑÇÏ Ý ÇáãÑÂÈ áÊäå ÇáãåãÉ ÇáÕÚÈÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãåãÇÊ ÅáÒÇÈÊÜÇ æ ÇáÊ ÓÊßæä ÍÑÝ E Úáì ÎÑØÊß.
===========================
ÇáãåãÉ: Luck of the Irish .. ( ÍÙ ÇáÅÑáäÏä ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÅáÒÇÈÊÇ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 1500 ÏæáÇÑ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: åäÇß ãÌÑã ÓæÝ ÍÇæá ÇáåÌæã Úáì ÈÇß Þã ÈÇáÊÎáÕ ãäå ÓÑÜÚÇ. ãáÇÍÙÉ ËÜÇäÉ: ÅÐÇ ÇáÑÌá ÇáãæÌæÏ ÈÇáÎáÝ ÏÎá ÇáÔÇÍäÉ ÇÖÑÈå ãä ÎáÇá ÇáÒÌÇÌ ÇáÃãÇã áÜåÇ.
ÈÚÏ Ãä ÊäÊå ãä ãÞÏãÊß ãÚ ÅáÒÇÈÇ ÊÞÏã ááÈäÇÉ ÇáãÄÔÑ ÚáåÇ Ý ÇáÎÑØÉ ÇáÕÛÑÉ æ ãä Ëã ÇÏÎá áåäÇß æ ÇÕÚÏ ÇáÏÑÌ ÍÊì ÊÕá ááÓØÍ¡ ÓÊÌÏ åäÇß ÓáÇÍ ÇáÞäÇÕ ÇáÑÇÆÚ¡ ÇáÊÞØå æ ãä Ëã ÊÞÏã áãæÞÚ ããÊÇÒ ß ÊÑÇÞÈ ÇáÕÝÞÉ¡ ÓæÝ ÊÝÔá åÐå ÇáÕÝÞÉ áÐÇ Úáß ÈÇáÊÕæÈ æ ÌÈ Ãä ÊÖÚ ÇáÚáÇãÉ ÇáÍãÑÇÁ Úáì ÇáÑÄæÓ¡ ÇÓÊÚãá ÇáÃäÇáæÌ ÇáÓÇÑ ãä ÃÌãá ÇáÊßÈÑ Ãæ ÇáÊÕÛÑ¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÌãÚ ÈæÇÓØÉ ÇáØáÞÇÊ Úáì ÇáÑÄæÓ æÇÍÏ Êáæ ÇáÃÎÑ æ ãä Ëã ÇÕÚÏ Åáì ÈÇß æ Þã ÈãÞÇæãÊå æ ÊÃßÏ ãä ÃÎÐå ááÎÇÑÌ ÍÇáãÇ ÊÙåÑ áß ÇáÃæÇãÑ Úáì ÇáÔÇÔÉ ÇáÊ ÊÍÐÑß ãäå¡ ÃÖÇ ÌÈ Úáß Ãä ÊÑÇÞÈ ÇáÑÌá Ý ÇáÎáÝ æ ÇáÐ ÕÚÏ ááÔÇÍäÉ æ ÍÇæá ÏåÔ ÑÌÇáß ÈåÇ¡ ÈÚÏ Ãä ÊÞÖ Úáì ÇáÌãÚ æ ÊäÙÝ ÇáÈÊ ãä ÇáÃæÛÇÏ¡ ÓæÝ ÊÍÊÝÙ ÈÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ¡ ÝÞØ ÊÃßÏ ãä ÚÏã ÅØáÇÞ ÌãÚ ÇáÑÕÇÕÇÊ ÍÊì ÊÈÞì áÏß.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅäåÇÁ åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåãÇÊ ÈÇß æ ÓæÝ ÊÝÊÍ ÃÖÇ ÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ Ý ãÊÌÑ ÇáÃÓáÍÉ. ÑÈãÇ ÊÍÊÇÌå áÇÍÞÜÇ !
ãáÇÍÙÉ ÃÎÑÉ: Åä ÝÔáÊ Ý åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÈÞì ÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ æ ÇáÐÎÑÉ ÝÅä ÃÑÏÊ ÇáÊÎÒä æ ÇáÍÕæá Úáì ÃßÈÑ ÞÏÑ ãä ÇáÐÎÑÉ Þã ÈÊßÑÇÑ åÐå ÇáãåãÉ ãÑÇÑÇ æ ÊßÑÇÑÇ ÍÊì ÊÍÕá Úáì ãÇ ÊÑÏ.
===========================
ÇáãåãÉ: Blow Your Cover .. ( ÝÌÜÑ ÛØÇÆß ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÅáÒÇÈÜÊÇ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 2000 ÏæáÇÑ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÚäÏãÇ ÊÑì ÇáÍÇÑÓ ÃãÇã ÇáÈäÇÉ ÍÇæá ÚÏã ÞÊáå æ ÇßÊÝ ÝÞØ ÈÃÚÖÇÁ ÝÑÞ N.O.O.S.E áÃä Ðáß ÓæÝ ÌáÈ áß ÇáÔÑØÉ:
ãáÇÍÙÉ ÃÎÑì: áÇ ÊäÓì Ãä ÊáÊÞØ ÇáÏÑÚ Ý ÓØÍ ÇáÈÜäÇÉ ÇáÃÎÑì.
ÇáÂä ÓæÝ ÊÞÊÑä ãÚ Playbox X æ Ðáß ãä ÃÌá ÈÚÖ ÇáÍãÇÉ¡ Þã ÈÇáÐåÇÈ ãÚå ááÔÞÉ ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÎÑØÊß ÇáÕÛÑÉ æ ãä Ëã ÇÊÈÚå Åáì ÇáØÇÈÞ ÇáËÇáË ãä ÇáãÈäì¡ ÓæÝ ÊÑì ãÔåÏ Èå ÕÝÞÉ æ ãä Ëã ÓÊÙåÑ ãÌãæÚÉ N.O.O.S.E¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊáÊÞØ ÓáÇÍ ÇáÜ SMG ÇáãÍÓä æ ãä Ëã ÌÈ Úáß Ãä ÊÔÞ ØÑÞß äÍæ ÇáÓÞÝ æ ÊÞÖ Úáì ßá ãä ÚÊÑÖ ØÑÞß¡ ÇÖÇ ÊÃßÏ ãä Ãäß ÇáÊÞØÊ ÇáÏÑÚ æÑÇÁ ÃÍÏ æÍÏÇÊ ÇáÊßÝ¡ æÇÕá ÞÊá ÇáÃæÛÇÏ æÑÇÁ ÇáØÑÞ ÇáÎáÝ ááÈäÇÉ ÇáÃÎÑì¡ ÍÇæá Ãä áÇ ÊÞÊá ÇáÍÇÑÓ áÃä ÇáÔÑØÉ ÓæÝ ÊÃÊ ÝæÑÇ¡ ÊÞÏã ÎÇÑÌ ÇáÈÇÈ æ ÌÈ Ãä Êßæä åäÇß ÓÇÑÉ ÈÇáÎÇÑÌ! ÇÞÝÒ ÅáåÇ æ ÇäÊÙÑ ÞááÇ ãÓÊÑ ÇßÓ¡ æ ãä Ëã ÇäØáÞ æ ÍÇæá Ãä ÊÝÞÏ ÇáãÓÊæì ÇáãØáæÈ ÇáãÞÏÑ ÈäÌãÊä æ áä ÃÎÐ Ðáß ÇáßËÑ ãä ÇáæÞÊ¡ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÚæÏ ãÓÊÑ ÇßÓ Åáì ÔÞÊå áÊäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅßãÇá åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãåãÇÊ ÌÒÑÉ Algonquin æ ßÐáß ãåãÇÊ ãÓÊÑ ÇßÓ.
====================================
ÇáãåãÉ: Deconstruction for Beginners .. ( ÇäÊÞÜÇÏ ááãÈÊÏÆä ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áÃÌáåÇ ÈÇáãåãÉ: Playboy X .. ( ãÓÊÑ ÇßÓ ).
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ ãä ÇáãåãÉ: 6500 ÏæáÇÑ.
====================================
ÇÏÎá ááÚÑÈÉ æ ãä Ëã ÇÐåÈ áÍË ÇáãÓÊÑ ÇßÓ äÊÙÑß ( ÊÑÌãå ÇÓãå åæ ÇáãÓÊåÊÑ Ãæ ÇáÝÇÌÑ ). Úáì ßá ÍÇá ÈÇáÏÇÎá Óßæä åäÇß ÇáßËÑ ãä ÇáÇÓáÍÉ¡ ÈÚÏ Ðáß ÊÞÏã ÇÕÚÏ ÇáãäÕÉ Úáì ÇáÓÇÑ æ ÇÑßÈåÇ áäåÇÉ ÇáÈäÇÉ¡ ÇÓÊÚãá ÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ ß ÊÊÎáÕ ãä ÇáÑÌÇá ÇáËáÇËÉ Ý Þãã ÇáÑÇÝÚÇÊ¡ ÇáÑÇÝÚÉ ÇáËÇáËÉ ÞÑÈÉ ãä ÇáÈäÇÉ ÇáÊ ÊÞÝ ÚáåÇ æ áÓÊ ãÑÆÉ ãä à ãßÇä ÈÇáÓØÍ áÐÇ ÌÈ Úáß ÑÄÊå ÌÏÇ æ ÇáÊÎáÕ ãäå¡ ÈÚÏ ÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÌãÚ ÊÎáÕ ãä ÌãÚ ÇáÑÌÇá ÇáãÓáÍä ÇáÇÎÑ Ý ãæÞÚ ÇáÈäÇÁ æ ãä Ëã ÇÓáß ÇáãÕÚÏ! ÇáÂä Óßæä åÏÝ åæ ÇáÏÎæá áãæÞÚ ÇáÈäÇÁ æ ÇáÞÖÇÁ Úáì ÌãÚ ÒÚãÇÁ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃÑÈÚÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÍÑÇÓåã ÃÖÜÇ.
ÃæáÇ: ØÑÜÞÉ ÇáÑÇÝÚÉ:
ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæá Óßæä ÊÍÊ ÇáÓÞÇáÉ ( ÇáãßÇä ÇáÐ ÞÝ Úáå ÇáÚãÇá ãä ÃÌá ÇáÈäÇÁ ). Óßæä Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÔãÇá ááäÇÉ ÇáÊ áÇ ÊÒÇá ÞÏ ÇáÅäÔÇÁ¡ Þã ÈÇáÊÞÇØ ÃÍÏ ÇáÚÑÈÇÊ æ ÍØã ÇáÈÇÈ ãä ÇáÌÇäÈ ÇáÔãÇá áãæÞÚ åÐÇ ÇáÈäÇÁ ÊÎáÕ ãä ÇáÒÚã æ ãä Ëã ÊæÌå ááÌÇäÈ ÇáÛÑÈ ãä ÇáãæÞÚ¡ ÓæÝ ÊÌÏ åäÇß ÈÇÆÚ äÞÇäÞ Ý ãßÇä ÞÑÈ Åä ßäÊ ÈÍÇÌÉ áÈÚÖ ÇáÕÍÉ¡ ÍØã ÇáÈÇÈ åäÇ ÃÖÇ æ ãä Ëã ÊÓáÞ ÅÍÏì ÇáÑÇÝÚÇÊ åäÇ æ ÊÓÊØÚ ÞäÕ ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáËÇä æ ÇáËÇáË ãä åÐÇ ÇáãæÞÚ¡ Óßæä ÑÈãÇ áÏß ãÔßáÉ Ý ßÔÝ ãßÇä ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáËÇä ãä åäÇ áÐÇ ÊæÌå ááÑÇÝÚÉ Ý ÇáãäØÞÉ ÇáÌäæÈÉ ÇáÔÑÞÉ ááãÏÎá ÇáÔãÇá ß ÊÍÕá Úáì ÒÇæÉ ÑÄÉ ããÊÇÒÉ¡ ÌÈ Úáß Ãä Êßæä ÍÐÑ ÚäÏãÇ ÊÞæÏ ÇáÓÇÑÉ Íæá ÇáÓÇÍÉ¡ åäÇß ÚÏÉ ÈÑÇãá ãÊÝÌÑÉ ãÈÚËÑÉ Íæá ÇáãßÇä¡ ÈÚÏ Ãä ÊÞÖ Úáì ÇáÒÚã ÇáËÇáË ÓæÝ ÊÃÊ ãÑæÍÉ æ ÊåÈØ¡ Þã ÈÞäÕ ÇáØÇÑ ß ÊãäÚ ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÇÎÑ ãä ÇáÎÑæÈ¡ ÈÚÏ Ãä ÊåÈØ ÇáãÑæÍÉ ááÃÓÝá ÇÓÊÚãá ÃÓáÍÊß ß ÊÊÎáÕ ãä ÌãÚ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÐä ãä Çáããßä Ãä ÙåÑæÇ æ ãä Ëã ÇÐåÈ ááÌÇäÈ ÇáÔÑÞ áãæÞÚ ÇáÈäÇÉ æ ÊÞÏã ãä ÎáÇá ÇáÊÚáÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÌÏ ãä ÎáÇáåÇ ÇáÒÚã ÇáÃÎÑ¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáå áÊäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáØÑÞÉ ÇáËÇäÉ: ØÑÞÉ ÇáãÔ Úáì ÇáÃÞÏÇã:
ÓæÝ ßæä ÑÆÓ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæá ãÊÇÍ ß ÊØáÞ Úáå ÇáäÇÑ ãä ÎáÇá ÇáÔÇÑÚ Åä æÌÏÊ ÇáÒÇæÉ ÇáÕÍÍÉ¡ Óßæä Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÃãä ãä ÇáÈäÇÉ ÝÞØ ßÈÑ ÒÇæÉ ÇáÑÄÉ æ ÇÖÑÈå ÈæÇÓØÉ ÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ¡ ÈÚÏ Ðáß ÊÞÏã Íæá ÇáÌÇäÈ ÇáÓÇÑ ááÍæÇÌÒ ÇáÊ ÓÊßæä ÈÚÏ ÇáÔÇÑÚ ááãÏÎá ÇáÊÇá¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ÌãÚ ÇáÃÚÏÇÁ Ý åÐå ÇáãäØÞÉ¡ æ ãä Ëã ÇÕÚÏ ÇáÊÚáÇÊ ÇáÊ Úáì ÇáÓÇÑ æ ÚäÏãÇ ÊÕá ááßÈÑÉ ÓæÝ ÙåÑ ãÔåÏ ÓäãÇÆ ÊÌÇæÒ ÇáÛØÇÁ ÈÇÓÊÚãÇá ÇáÞäÇÈá æ ãä Ëã ÇÞÖ Úáì ÌãÚ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÞÑÈä ÈæÇÓØÉ ÇáÞäÇÈá ÃÖÇ¡ ÈÚÏ Ðáß Óßæä ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ ÈÃÓÝá ÇáØÑÞ æ ãä Ëã ÇÑÌÚ ááÊÚáÉ æ ÇÐåÈ áÓØÍ¡ Óßæä åäÇß ãßÇä ÃÎÐß ááØÑÞ æÑÇÁ ÇáÈäÇÉ¡ ãÈÇÔÑÉ ááÃãÇã æ Ý ÍÇÝÉ ÇáÈäÇÉ ÓÊÌÏ ÑÌá ÎÊÈÆ æÑÇÁ ÈÚÖ ÇáÍØÇã Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáå æ Úáì ÌãÚ ÇáÃÚÏÇÁ ÇáÂÎÑä¡ ÇÎÊÈÆ æÑÇÁ ÇáÅÔÇÑÉ ÇáÎØÉ¡ Óßæä ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÈÚÏ¡ ÊÓÊØÚ ÑÄÊå ÑÈãÇ ãä åÐÇ ÇáãßÇä Ãæ ÑÈãÇ ÊÑÏ ÇáÕÚæÏ ááÃÚáì ãä ÓÇÑ ãæÞÚ ÇáÅÔÇÑÉ æ áßä Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÃÎÑ ãäåÇ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãæÞÚ ÞäÕ ãËÇá ÊÓÊØÚ ÇáÞÖÇÁ Èå Úáì ÇáÑÌá¡ ÇáÂä Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ØÇÑ ÇáãÑæÍÉ ÃËäÇÁ åÈæØå æ ÌÈ Úáß Ãä ÊÚãá Ðáß ÈÓÑÚÉ¡ Óßæä åäÇß ÃÑÈÚ ÑÌÇá ÂÎÑä Ý ÇáãÑæÍÉ Þã ÈÇáÊÎáÕ ãäåã ÌãÚÇ¡ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáì à ÚÏæ ÊÌÏå æ ÓÊÑßß åÐÇ ÊÞÖ Úáì ÒÚã ÇáÇÊÍÇÏ¡ Þã ÈÇáÊÎáÕ ãäå æ ãä Ëã ÇÌãÚ Ã ÃÓáÍÉ ÊÑÏåÇ æ ÊÌæá Íæá ÇáãßÇä ááÈÍË Úä à ÍãÇãÇÊ ÊÌÏåÇ¡
ãáÇÍÜÙÉ: áÇ ÊÍÇæá Ãä ÊÓÑÞ ÇáãÑæÍÉ åäÇ áÃä ÇááÚÈÉ áä ÊÓãÍ áß ÈÐáß ßãÇ Ãä ÇáãÑæÍÉ ÓæÝ ÊäÝÌÑ Úáì ßá ÍÇá. áÐÇ æÝÑ ÇáæÞÊ ÃÝÖá.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå ÇáãåãÉ ÓÊÍÕá Úáì ÇáÈäÏÞÉ ÇáÑÔÇÔÉ ÇáÑæÓÉ Ý ãÊÌÑ ÇáÇÓáÍÉ.
=======================
ÇáãåãÉ: Ruff Rider .. ( ÑÇßÈ ÇáØæÞ )
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: Ïæä.
=======================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÇÓÊÚãá ÇáÃäÇáæÌ Çáãä ãä ÃÌá ÇÓÊåÏÇÝ ÚÏæß ÃËäÇÁ ÞÇÏÊß ááÏÑÇÌÉ.
ÇÊÈÚ ÇáÚáÇãÉ Åáì ÇáÑæÇÞ æ ãä Ëã ÓÊÑì ãÔåÏ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ßæä áÏß ÎÇÑÇä æ åæ ÅÚÏÇã ÔÑÓ Ãæ ÊÑßåÇ Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊÊÎÐ ÞÑÇÑß ÈÓÑÚÉ æ ãä Ëã ÌÈ Úáß Ãä ÊáÇÍÞ ÔÎÕ ÇÓãå ÌÇÝæä¡ ÓÞæÏ ÌÇÝæä ÏÑÇÌÊå æ ÌÈ Úáß ÃÎÐ ÇáÏÑÇÌÉ ÇáÞÑÈÉ ãäß æ ÇáÈÏÁ ÈãØÇÑÏÊå æ ÞÊáå ÞÈá Ãä åÑÈ¡ ÈÚÏ Ãä ÊÊÎáÕ ãäå ÇáÊÞØ ÇáãÇá æ ÇáÊÞ ÈÏæä Ý ãäØÞÉ Cluckin' Bell ß Êäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: Åä ÊÑßÊ ÔÑÓ Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ ÓÊßæä ÞÇÏÑ Úáì ÝÊÍ ãåãÇÊ ÔÎÕÊåÇ ÇáÚÔæÇÆÉ áÇÍÞÇ Ý ÇááÚÈÉ æ áßä ÈÚÏ Ãä ÊßãáåÇ ÈÔßá äåÇÆ. æ å ãÇ ÊÚÑÝ ÈãåãÇÊ "The Holland Play." ãÓÑÍÉ åæáäÏÇ.
============================
ÇáãåãÉ: Undress to Kill .. ( ÇäÒÚ ãáÇÈÓß ááÜÞÊá ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÅÏæÜä.
============================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Þã ÈÞäÕ ÎÇÝÑ ãä ÇáãÏÎá Åáì ÇáããÔì ÇáÎáÝ áß áÇ ÓÊØÚ ÌÓÒ Ãä ÛÇÏÑ ÇáãßÇä.
ÈÚÏ Ãä ÊÓÊáã ãåãÊß ÊÞÏã Åáì äÇÏ ÇáÔÑØ ÇáãËáË æ åæ ãæÌæÏ Úáì ÇáÎÑØÉ¡ ÓæÝ ÊßáÝ ÈãåãÉ ÇáÊÎáÕ ãä ÇáãÏÑÇÁ ÇáËÇáËÉ áßäåã áä ÙåÑæÇ Úáì ÇáÎÑØÉ ÈÔßá ãÍÏÏ ÍÊì ÊÓÊÑÞ ÇáÓãÚ¡ ÓæÝ ÊÓãÚ ÍÏË ÈÃäåã ÊÍÏËæä Íæá ÔÎÕ ÏÚì ÎæÒå æ ÇáÐ Þæã ÈÚÏ ÈÚÖ ÇáãÇá Ý ÇáÛÑÝÉ ÇáÎáÝÉ æ ÓÊÑì ÇáÚáÇãÉ ÇáÍãÑÇÁ ÙåÑÊ Úáì ÎÑØÊß¡ Óßæä æÑÇÁ ÇáÈÇÈ ÇáÐ Úáå ÚÈÇÑÉ "PRIVATE: STAFF ONLY" æ ÍÓÈ ãÚÑÝÊ ÇáÔÎÕÉ Ýå ÊÚä Ãä åÐÇ ÇáÈÇÈ áÇ ÏÎáå Óæì ÇáÚÇãáæä¡ ÇÚÊÈÑ äÝÓß ãä ÇáÚÇãáä æ Þã ÈÇáÏÎæá áåäÇß ãÓÊÚãáÇ ÇáÓßä áØÚäå ãä ÇáÎáÝ áÊÌäÈ Ã ÖÌÉ ÞÏ ÍÏËåÇ ÇáÓáÇÍ ÇáäÇÑ¡ æ Åä ÞãÊ ÈÞÊáå ÈæÇÓØÉ ÇáÓáÇÍ ÇáäÇÑ ÝÓæÝ ÃÊ ÇáÍÑÇÓ æ ÈÞÉ ÇáãÏÑÇÁ ÓæÝ åÑÈæä ããÇ ÖØÑß Åáì ãØÇÑÏÊåã ÈÇáÓÇÑÉ æ ÃäÊ áÇ ÊÑÏ ßá åÐå ÇáÖÌÉ¡ ÇáÂä æ ÈÚÏ Ãä ÞÖäÇ Úáì ÇáãÏÑ ÇáÃæá ÌÈ Úáß ÅÌÇÏ ÇáãÏÑ ÇáÞÐÑ ÇáËÇä¡ ÇÑÌÚ ááÛÑÝÉ ÇáÑÆÓÉ æ Þã ÈÅÌÇÏ ÇáÑÌá ÇáÐ ÊÍÏË Åáì ÇáÝÊÇÉ Úáì ÇáãäÕÉ ÇáÓÑì æ ÓæÝ ÙåÑ Úáì ÇáÎÑØÉ Úáì Ãäå ÇáãÏÑ ÇáËÇä æ ÇÓãå ÎÇÝÑ¡ áÇ ÊÞÊáå ÇáÂä Ý ÇáÚáä ÃãÇã ÇáÌãÚ¡ ÊæÌå áãÏÎá ÇáäÇÏ ÇáÎáÝ ÍË åäÇß ÛÑÝ ÎÇÕÉ ááÑÞÕ æ ÓæÝ ßæä åäÇß ÑÌá Ý ÃÍÏ ÇáÛÑÝ Úáì ÇáÓÇÑ¡ ÓæÝ ÊÑì ÈÃäå ÇáãÏÑ ÇáËÇáË æ ÇÓãå ÌÓÒ. ÇáÂä Åä ÇÓÊÚãáÊ ÇáÈäÏÞÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÞäÕ ÝÅä ÃÍÏ ÇáÃæÛÇÏ ÓåÑÈ¡ Åáß ÇáØÑÞÉ ÇáãËÇáÉ ß ÊÊÎáÕ ãäåã ÌãÚÇ¡ Þã ÈÇáæÞæÝ Ý äåÇÉ ÇáÞÇÚÉ ÍÊì ÊÓÊØÚ ÑÄÉ ÇáãÏÑ ÇáËÇä ÈÔßá ÌÏ Þã ÈÖÑÈå ÈÓÑÚÉ ÈæÇÓØÉ ÈäÏÞÉ ÇáÞäÇÕ æ ãä Ëã ÇÐåÈ ÈÓÑÚÉ æ ÇÑßÖ ÇáãÏÑ ÇáËÇáË ÞÈá Ãä ÎÑÌ ãä ÇáÛÑÝÉ¡ Åä ÇÓÊØÇÚ ÇáÎÑæÌ ãä ÇáÛÑÝÉ ÞÈá Ãä ÊÞÊáå ÝÅäå ÓæÝ ÑßÈ Ý ÔÇÍäÊå æ åÑÈ¡ áÐÇ ÍÇæá ÇáÞÖÇÁ Úáå ÞÈá Ãä Þæã ÈÐáß áÊäå ÇáãåãÉ.
========================
ÇáãåãÉ: Photo Shoot .. ( ÇáÊÞÜÇØ ÇáÕÜæÑ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ãÓÊÑ ÇßÓ.
========================
ÈÚÏ Ãä äÊå ÇáãÔåÏ ÓæÝ ÚØß ÇáãÓÊÑ ÇßÓ åÇÊÝ ÊÕæÑ ÌÏÏ¡ ÊÞÏã Åáì ãáÚÈ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÇáãÄÔÑ Úáì ÇáÎÑØÉ æ ãä Ëã ÊÌÇæÒ ÇáÓÇÌ æ áßä ÊÐåÈ ááãáÚÈ äÝÓå Èá ÇÈÞì Ý ÍÇÝÉ ÇáãßÇä¡ ÇÓÊÚãá åÇÊÝ ÇáßÇãÑÇ áÏß ß ÊÕæÑ ÃÍÏ ÇáÑÌÇá ÇáÐä ÞÝæä æ Êßáãæä ÊÓÊØÚ ÇáäÙÑ ááÕæÑÉ ÈÇáäÙÑ áÔÇÔÉ ÇáåÇÊÝ¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊÕæÑ æÌåå ÇáÞÐÑ¡ ÈÚÏ Ðáß ÃÑÓá ÇáÕæÑ ááãÓÊÑ ÇßÓ æ ãä Ëã ÓæÝ ÊÕá Èß ËÇäÉ æ ÎÈÑß Åä ßÇä åæ ÇáÑÌá ÇáÕÍÍ! æ ÊÍÏÏÇ Óßæä ÇáÑÌá ÇáÐ ÑÊÏ ÓÊÑÉ ÈåÇ ÞÈÚÉ ÎáÝÉ¡ ÓæÝ ÚØß ÇßÓ ÇáÅÔÇÑÉ áÞÊá ãÇÑáæä æ åÐÇ åæ ÇÓã ÇáÑÌá æ ÇáØÑÞÉ ÇáÓåáÉ áÊäÝÐ Ðáß å ÇáÐåÇÈ ááÌÇäÈ ÇáÂÎÑ ãä ÇáÔÇÑÚ æ ãä Ëã ÇáÊÎáÕ ãäå ÈæÇÓØÉ ÈäÏÞÉ ÇáÞäÕ¡ ÊÃßÏ ãä Ãäß ÃØáÞÊ Úáì ÑÃÓå ß áÇ åÑÈ¡ ÇÞÝÒ áÓÇÑÊß æ ãä Ëã ÇÊÑß ÇáãäØÞÉ ÝæÑ ÞÊáß áãÇÑáæä áÃä ÃÕÏÞÇÆå ÓæÝ åÇÌãæäß ããÇ ÄÏ áÌáÈ ÇäÊÈÇå ÇáÔÑØÉ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ Ãä Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ÇáÔÎÕÉ ÇáÚÔæÇÆÉ ÌÝ Jeff.
============================
ÇáãåãÉ: Out of the Closet .. ( ÎÜÇÑÌ ÇáÎÒÇäÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÈÑæÓ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 6750 ÏæáÇÑ.
============================
ãáÇÍÙÉ: ÃËäÇÁ ÓÍÈ ÓáÇÍß Úáì Êæã ÓæÝ ÍÇæá Ãä ÊãáÕ æ åÑÈ áÐÇ áÇ ÊÏÚå Þæã ÈÐáß.
ÇÐåÈ Åáì ãÞåì ÇáÇäÊÑäÊ æ ÇÓÊÚãá ÇáÍÇÓæÈ æ ãä Ëã ÊæÌå áãæÞÚ ÇáÇäÊÑäÊ æ ÇÏÎá áãæÞÚ Love-meet.net ( åäÇß ÅÚáÇä Úáì ãä ÇáÕÝÍÉ ÇáÃæáì ). Þã ÈÇáäÞÑ Úáì ßáãÉ ÐßÑ Male ÇáãæÌæÏÉ ÊÍÊ ßáãÉ Find Love æ ãä Ëã ÇÖÛØ Úáì ßáãÉ French Tom Úáì ãáÝå ÇáÔÎÕÉ¡ ÈÚÏ Ðáß ÇÖÛØ Úáì ßáãÉ Date æ ãä Ëã ÇÖÛØ Úáì ÇáÒÑ ß ÊÑÓá áå ÑÓÇáÉ¡ ÇáÂä ÊÓÊØÚ ÊÑß ÇáãÞåì æ áßä ÌÈ Úáß ÇáÊÃßÏ ãä Ãäß ÊÑì ÇáÑÓÇáÉ ÇáÊ ÊÞæã áß ÇäÊÙÑ Êæã ÍÊì ÑÏ Úáß áÃäå ÌÈ Úáß ÝÍÕ ÇáÈÑÏ áÇÍÞÇ¡ ÇáÂä ÃäÊ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÞæã ÈÚãá ãåãÇÊ ÃÎÑì æ ãÍÇæáÉ áÌãÚ ÇáÃãæÇá¡ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÊÕá Èß ÈÑæÓ æ ÎÈÑß Ãä ÊÝÍÕ ÈÑÏß ÇáÇáßÊÑæä¡ ÇÑÌÚ Åáì ãÞåì ÇáÇäÊÑäÊ æ ÇÝÍÕ ÇáÈÑÏ æ Óßæä áÏß ÏÚæÉ ÚÔÇÁ Ý ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇãäÉ¡ ÊÃßÏ ÈÃä ÊÌÈ Úáì ÇáÑÓÇáÉ æ ÊæÇÝÞ Úáì ÇááÞÇÁ¡ Åä ÝæÊ ÇááÞÇÁ ÝÅäå Óßæä áÏß áÞÇÁ ÂÎÑ Úáì ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇäÉ ÚÔÑ¡ ÊÞÏã Åáì ÇáÚÔÇÁ ÈÌÇäÈ ÈÊß ÇáÂãä æ ÓæÝ ÏÎá ÔÎÕ ßÈÑ ÇáÓä¡ ÊæÌå ááãä ß ÊÌÏ ÇáÔÎÕ ÇáãØáæÈ ÃáÇ æ åæ Êæã æ ãä Ëã ÇÈÏà ÈÚÖ ÇáÍæÇÑ ãÚå¡ ÚäÏãÇ Êßæä ãÓÊÚÏ áÞÊáå ÇäåÖ æ Þã ÈÖÑÈå æ ÚäÏãÇ ÊäåÖ ÑÈãÇ Þæã ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÈÖÑÈß æ áßäß ÊÓÊØÚ ÇáÅÝáÇÊ ÈÓåæáÉ.
====================
ÇáãåãÉ: No.1 .. ( ÇáÃæá ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÈÑæÓ.
====================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Þã ÈÇáÓÑ ÈÈØÁ Ý ÇáÒæÇÇ æ ÇáãäÚØÝÇÊ ß ÊÊãßä ãä ÇáÝæÒ.
ÇÊÈÚ ÇáãØÇÑÏÉ åäÇß æ ãä Ëã ÇÊÈÚ ãÌãæÚÉ ÇáäÞÇØ ÇáËÇäÉ ß ÊÍÕá Úáì ÈÞÉ ÇáØÑÞ Åáì ÑÕÝ ÇáÞØÇÑ.
Ý ÇáÈÏÇÉ ÇÕÚÏ áÓÇÑÊß Ãæ ÇÓÑÞ Ã ÓÇÑÉ ÃÎÑì æ ãä Ëã ÊÞÏã ááÓÇÑÉ ÇáÊ ãä ÇáãÝÊÑÖ Ãä ÊÃÎÐåÇ¡ Þã ÈÃÎÐ ÇáÓÇÑÉ ÇáÑÇÖÉ ÇáÕÝÑÇÁ æ ãä Ëã ÇÈÏà ÇáÓÈÇÞ¡ ÚäÏãÇ ÈÏà ÇáÓÈÇÞ ÌÈ Úáß Ãä ÊÊÈÚ ÇáÚáÇãÇÊ ÇáÊ Úáì ÎÑØÊß¡ Åä ÞãÊ ÈÇáÞÇÏÉ æ ÇÌÊÒÊ ÇáÚáÇãÉ ÌÈ Úáß ÇáÚæÏÉ ß ÊÍÕá ÚáåÇ æ ÅáÇ ÓÊÎÓÑ¡ æ ÌÈ Úáß ÇáÞÇÏÉ ÈÚäÇÉ ß ÊÍÕá Úáì ÇáãÑßÒ ÇáÃæá¡ ÇáãÝÊÇÍ ÇáÑÆÓ ááÍÕæá Úáì ÇáãÑßÒ ÇáÃæá åæ ßÝÉ ÇáÞÇÏÉ ÚäÏ ÇáãäÚØÝÇÊ¡ ÇáÃæá áß Ãä ÊÚÈÑ ãäåã ÈÈØÁ æ ÏÞÉ ÝÇÆÞÉ æ áßä áÇ ÊÒÏ ÇáÈØÁ Úä ÍÏå ÍÊì áÇ ÊÊÃËÑ ÈÇáÊæÞÊ æ ÓÈÞß ÇáÃÎÑæä¡ ÈÚÏ Ãä Êäå ÇáÓÈÇÞ áãÕáÍÊß ÓæÝ ÊÍÊÝÙ ÈÇáÓÇÑÉ ÇáÌãáÉ æ ãä Ëã ÎÐ ÈÑæÓ Åáì ÇáÈÊ ß Êäå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅäåÇÁ åÐå ÇáãåãÉ Óßæä åäÇß ÕÏÞ áÈÑæÓ áÏå ãåÇã ÓÈÇÞ ÓÇÑÇÊ ÓæÝ ÊÊãßä ãä ÇáÞÇã ÈåÇ áÐÇ ÇÊÕá Èå ß ÊÞæã ÈÇáãØáæÈ.
====================================
ÇáãåãÉ: The Puerto Rican Connection .. ( ÇáÇÊÕÇá ÇáÈæÑÊæÑß ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ãÜÇä.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 1250 ÏæáÇÑ.
====================================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Óßæä áÏß ãÔßáÉ ÈÚÏ ÇáÞØÇÑ Ý ÇáÓÈÇÞ¡ ÇÝÊÍ ÇáÎÑØÉ æ ÇäÙÑ ááÚáÇãÇÊ ÚáåÇ¡ ááÌäæÈ.
ÓæÝ ÊØÇÑÏ åäÇ ÞØÇÑ ÚÈÑ ÇáãÏäÉ¡ ÌÈ Úáß Ãä ÊÕá Åáì ãæÞÚ ÇáÈÏÇÉ ãÚ ÓÇÑÉ¡ ÚäÏãÇ Õá ÇáÞØÇÑ ÇáãØáæÈ ÌÈ Úáß Ãä ÊÊÈÚå æ áÇ ÊÙä Ãä åÐå ÇáãåãÉ ÓåáÉ¡ ÌÈ Úáß ÇáÞÇÏÉ ÊÍÊ ãÎÊáÝ ÇáØÑÞ ÓæÇÁ ÃÓÝá ÇáÞØÇÑ Ãæ ÈÔßá ãæÇÒ áåÇ¡ ßãÇ Ãäå ÌÈ Úáß ãÍÇæáÉ ÚÏã ÕÏã à ÓÇÑÉ ÞÏã ÇáÅãßÇä Ãæ ÇáÇäÍÕÇÑ Ý ããÑ Ãæ ØÑÞ äåÇÊå ãÓÏæÏÉ¡ ÞÏ ÈÔßá ãÊæÇÒä æ ÇÈÊÚÏ Úä ÇáãÔÇßá¡ ÇÈÞ ãÊÊÈÚÇ ÇáÞØÇÑ ÍÊì ÊæÞÝ Ý ÇáãÍØÉ æ ÚäÏãÇ Úãá ÇÎÑÌ ãä ÌÏÏ æ áßä áÇ ÊÕÚÏ ááÑÕÝ¡ åäÇß ËáÇË ÑÌÇá ÓæÝ äÒáæä Åáß¡ ÇÖÑÈåã æÇÍÏÇ Êáæ ÇáÃÎÑ æ ÃÍÏåã ÓæÝ ÍÇæá ÇáåÑæÈ ãÔÇ Úáì ÇáÃÞÏÇã¡ ÊÓÊØÚ Ãä ÊØÇÑÏå ãÔÇ Úáì ÇáÇÞÏÇã Ãæ ÈÇáÓÇÑÉ æ ÚäÏãÇ ÊÕá Åáå ÇÞÖ Úáå æ ÎáÕå ãä ÍÇÊå ÇáÊÚÓÉ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: ÈÚÏ ÅßãÇá åÐå ÇáãåãÉ ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåÇã ÝÑÇäÓÒ McReary æ ÇáÐ ÓÙåÑ áß ßÑãÒ "¿" Úáì ÇáÎÑØÉ¡ ßãÇ ÃäåÇ ÓÊÝÊÍ áß ÇáÔÎÕÇÊ ÇáÚÔæÇÆÉ ÇáÊÇáÜÜÜÜÜÉ: Hossan ( ÍÓÇä )¡ Iyena ( ÅÇäÇ )¡ Sarah ( ÓÇÑÉ )¡ Pathos ( ÈÇÊæÓ ).
=========================
ÇáãåãÉ: Call and Collect .. ( ÇÊÕá æ ÇÌãÚ ).
ÇÊÕÇá ãÌåæá: ÇáÖÇÈØ ÝÑÇäÓÒ ãßÑÇ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 1000 ÏæáÇÑ.
=========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÈÚÏ Ãä ÊÞæã ÈÇÊÕÇáß ÇÈÍË Úä ÇáÑÌá ÇáÐ ÓÊÚãá ÇáåÇÊÝ æ ÓÊÑÉ ÈåÇ ÞÈÚÉ ÎáÝÉ.
ÚäÏ æÕæáß ÓæÝ ÊÑì ÈÃäß ÍÕáÊ Úáì ÇÊÕÇá ãÌåæá æ áßäå Ý ÇáÍÞÞÉ ãä ÝÑÇäÓÒ ÓæÝ ØáÈ ãäß ÇáÐåÇÈ Åáì ÃÍÏ äÞÇØ ÇáÑÄÉ ÔÑÞ äÞÇÈÉ ÇáÞÇÏÉ¡ ÚäÏãÇ Êßæä åäÇß ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãßÇáãÉ åÇÊÝÉ æ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÑÞã åÇÊÝ blackmaile¡ ÇåÈ Åáì ÇáãÊäÒå ÈÇáÞÑÈ ãä ÈÇÆÚ ÇáäÞÇÞ ÇáãÞáÉ¡ Ëã ÇÊÕá ÈÇáÑÞã æ ÇäÙÑ ãä ÌÈ æ ÓæÝ ßæä ÑÌá ÑÊÏ ÓÊÑÉ ÈåÇ ÞÈÚÉ ÎáÝÉ¡ ÇÐåÈ Åáå ÈäãÇ ÃäÊ ÊÊßáã æ ÊÓÊØÚ Ãä ÊÊÕá Èå ãÑÉ ËÇäÉ ß ÊÊÃßÏ ãä Ãäå åæ ÇáÑÌá äÝÓå¡ Åä ÃÕÈÍÊ ÞÑÈ ÌÏÇ ãäå ÓæÝ ÍÇæá åÐÇ ÇááÚä ÇáÑßÖ æ ÇáåÑÈ! ÚäÏãÇ ÊÊÃßÏ ãä åæÊå Þã ÈÖÑÈå ÈÓáÇÍ ÇáÞäÇÕ Ý ÑÃÓå¡ Ëã ÇÐåÈ áÌÓãå æ ÇáÊÞØ ÇáÔÁ ÇáÐ ÓÞØ ãäå¡ Ëã ÅÑÌÚ Åáì ÓÇÑÊß ÈÓÑÚÉ¡ ÇáÂä Óßæä ÇáãÓÊæì áÏß åæ äÌãÊä ããÇ Úä æÌæÈ ÇáÊÎáÕ ãäåÇ¡ Þã ÈÃÎÐ ÇáÃÏÇÉ ÇáÊ ÍÕáÊ ÚáåÇ ãä ÇáÑÌá Åáì äÞØÉ ÇááÞÇÁ ÇáÞÇÏãÉ¡ ÝÑÇäÓÒ ÓæÝ ÙåÑ ÇáÂä Úáì ÎÑØÊß ÈÇáÑãÒ FM æ ÈåÐÇ Êäå ÇáãåãÉ ÈÔßá ßÇãá.
===========================
ÇáãåãÉ: Final Interview .. ( ÇáãÞÇÈáÜÉ ÇáÃÎÑÉ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝÑÇäÓÒ ãßÑÇ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓæÝ ÊÍÕá ÚáåÇ: 1000 ÏæáÇÑ.
===========================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: Þã ÈÔÑÇÁ ÈÏáÉ ÃäÞÉ ãä ÃÌá ÇáãÞÇÈáÉ áÃäß áä ÊÓÊØÚ ÇáÏÎæá ÈãáÇÈÓß ÇáÞÐÑÉ ÇáÚÇÏÉ.
ãåãÊß Ãä ÊÞÊá ÇáãÍÇã Êæã ÌæáÏÈÑÛ¡ ÇÝÍÕ ÇáÈÑÏ ÇáÅáßÊÑæä æ ÇÞÑÇ ÇáÑÓÇáÉ ãä ÝÑÇäÓÒ ãßÑÇ æ ãä Ëã ÇÊÈÚ ÇáæÕáÉ Úáì ÇáÈÑÏ ÇáÊ ÃÑÓáåÇ áß ÇáÃÎÑ¡ ÇäÞÑ Úáì ßáãÉ Careers æ ãä Ëã ÇäÞÑ Úáì ßáãÉ Submit Resume¡ ÇÞÑÇ ÇáÞáá Úä ãÇÖ äßæ ÇáãËÑ ááÔÝÞÉ æ ãä Ëã ÇäÞÑ ãÑÉ ÃÎÑì Úáì ßáãÉ Submit Resume æ ÇÊÑß ãÞåì ÇáÇäÊÑäÊ¡ æ ÌÈ Úáß ÇáÇäÊÙÇÑ ÝÊÑÉ ÍÊì ÊÚæÏ Åáå¡ ÇäØáÞ ÇáÂä Åáì ãÍá ãáÇÈÓ ÈÑÓæÓ æ ÇáÐ ÞÚ Ý ÇáäåÇÉ ÇáÌäæÈÉ áãäØÞÉ Algonquin¡ Þã ÈÃÎÐ ÈÏáÉ æ ÑÈØÉ ÚäÞ æ ÍÐÇÁ ÌÏ¡ áÇ ÊÑÊÏ Ã ÞÈÚÉ Ãæ äÙÇÑÇÊ¡ Ý ÇáäåÇÉ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÑÓÇáÉ äÕÉ ÈÇáæÞÊ ÇáãäÇÓÈ.
ãáÇÍÙÉ ËÜÇäÉ: Úáì ÇáÑÛã ããÇ ÊÎÈÑß Èå ÔÇÔÉ ÇááÚÈÉ ÝáÇ ÊÓÍÈ ÓáÇÍ äÇÑ Úáì ÌæáÏÈÑÛ æ ÇÞÊáå ÈÇáÓßä ãä ÃÌá ÚÏã ÅËÇÑÉ Ã ÖæÖÇÁ ããßäÉ.
ÊÞÏã Åáì ÇáãæÞÚ ÇáãØáæÈ æ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì æÞÊ ÅÖÇÝ ÅÐÇ áã ÊÊÃÎÑ¡ æ Åä ÊÃÎÑÊ Úä ÇáãÞÇÈáÉ ÝÅäß ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÑÓÇáÉ äÕÉ ÃÎÑì ß ÊÍÏÏ ãæÚÏ ÂÎÑ¡ Úáì ßá ÍÇá ÇÏÎá æ Êßáã ãÚ ãæÙÝÉ ÇáÇÓÊÞÈÇá æ ÇáÊ ÓÊÞæÏß Åáì ÇáãÞÇÈáÉ¡ ÃËäÇÁ ÇáãÞÇÈáÉ ÇäåÖ æ ÇÓÍÈ Óßäß æ ÓæÝ ÎÈÑß ÌæáÏÈÑÛ Úä ÇáãáÝÇÊ ( Úáì ÇáãäÖÏÉ )¡ ÇÞÊáå ÈÓÑÚÉ ÈÇáÓßä æ ÇáÊÞØ ÇáãáÝÇÊ æ ãä Ëã ÇÊÑß ÇáãßÊÈ Ïæä Ãä ÏÑ ÃÍÏ ÈãÇ ÇÞÊÑÝÊå Ïß ÇáÂËãÉ¡ ÈÚÏ Ðáß ÎÐ ÇáãáÝÇÊ ááãæÞÚ ÇáãÊæÇÌÏ Èå ãßÑÇ ß Êßãá ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ. Åä ÞãÊ ÈÖÑÈ ÇáãÍÇã ÝÅäß ÓæÝ ÊÌáÈ ÇäÊÈÇå ÇáßËÑä ããÇ ÚÑÞá ÎÑæÌß ÈÓÑÚÉ ßãÇ Ãäß ÓÊÍÕá Úáì ãÓÊæì ãä ËáÇË äÌæã æ ÓÃÎÐ æÞÊ ß ÊÊÎáÕ ãäå ÝÃÝÖá ØÑÞÉ å ÇÓÊÚãÇá ÇáÓßä¡ ÃÖÇ Åä ÃÑÏÊ ãÎÑÌ ãÎÊÕÑ ÝÅäß ÊÓÊØÚ ÖÑÈ ÇáäÇÝÐÉ æ ÇáÞÝÒ ãä ÎáÇáåÇ áÃÓÝá ÇáÔÇÑÚ¡ Åä ÎÑÌÊ Úä ØÑÞ ÇáÈÇÈ ÝÅäß ÓæÝ ÊÌÏ ÇáÈÇÈ ÇáÃãÇã ãÞÝá áÐÇ ÇÓáß ÇáÏÑÌ æ ÇÞÊá ÇáÍÑÇÓ ÃËäÇÁ ÎÑæÌß ãä ÇáÈÇÈ ÇáÎáÝ¡ ÇÈÍË Úä ÓÇÑÉ ãÇ æ ÇÈÐá ßá ãÇ ÈæÓÚß ááåÑæÈ.
===========================
ÇáãåãÉ: Holland Nights .. ( áÜÇá åæáäÜÏÇ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝÑÇäÓÓ ãßÑÇ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 5000 ÏæáÇÑ.
===========================
ÊÞÏã Åáì ÇáãæÞÚ ÇáãÄÔÑ Úáì ÇáÎÑØÉ ÈÚÏ Ãä ÊÊÍÏË ãÚ ÝÑÇäß¡ ÈÚÏ Ðáß¡ ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ßæä áÏß ÎÇÑ áÞÊá ßáÇÑäÓ Ãæ ÊÑßå Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ¡ æ ÚãáÉ ÞÊáå ÓÊßæä ÃÓåá ÈÔßá ßÈÑ¡ ÈÇáÑÛã ãä Ãäß ÓæÝ ÊÍÑã ãä ãåÇãå ÇáÚÔæÇÆÉ Ý æÞÊ áÇÍÞ! Úáì ßá ÍÇá ÍÊì ãåÇãå ÇáÚÔæÇÆÉ áÓÊ ÈÐÇÊ ÞãÉ ßÈÑÉ¡ ÇáÂä áäÊÍÏË Úä ßÝÉ ÞÊáå¡ ÃÓåá ØÑÞÉ å ÖÑÈå Úáì ÑÃÓå ãä ÎáÇá ÇáÔÇÑÚ ÈæÇÓØÉ ÈäÏÞÉ ÇáÞäÕ¡ ÃÖÇ Óßæä åäÇß ÓÇÑÉ ÌÇåÒÉ ÈÇäÊÙÇÑß æ áßä ÌÈ Úáß Ãä ÊÊÎáÕ ãä ÇáãÓÊæì ÇáãØáæÈ ÇáãÞÏÑ ÈäÌãÊä! ãä äÇÍÉ ÃÎÑì Åä ÃÑÏÊ ÅÈÞÇÆå Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ Óßæä åäÇß ÊÍÏ ßÈÑ äæÚÇ ãÇ¡ ÊæÌå Åáì ÇáØÇÈÞ ÇáËÇä Ý ãæÞÚ ßáÇÑäÓ æ ÈÏæä ÓÍÈ Ã ÃÓáÍÉ¡ æ ãä Ëã ÇÞÊÑÈ ãä ßáÇÑäÓ æ ÇÞÊá ÇáÑÌÇá åäÇß¡ ØÇÑÏ ßáÇÑäÓ Åáì ÇáÓØÍ æ Óßæä ãÍÕæÑ ÈÇáÃÚáì æ ÊÓÊØÚ åäÇ ÅãÇ ÇáÞÖÇÁ Úáå Ãæ ÊÑßå Úáì ÞÏ ÇáÍÜÇÉ! æ Åä ÛÑÊ ÑÃß ÝÞã ÈÇáÊÎáÕ ãäå ÝæÑÇ.
ÇáÅÖÇÝÇÊ: Åä ÊÑßÊ ßáÇÑäÓ Úáì ÞÏ ÇáÍÇÉ ÝÅäß ÓæÝ ÊÝÊÍ ãåÇãå Ý æÞÊ áÇÍÞ ãä ÇááÚÈÉ ÈÚÏ ÅäåÇÁ ãåãÉ Blood Brothers ( ÏãÇÁ ÇáÃÎæÉ ).
=====================
ÇáãåãÉ: Lure .. ( ÇáÓÜÍÑ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: ÝÑÇäÓÒ.
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: 5000 ÏæáÇÑ.
=====================
ãáÇÍÙÉ ÌÇäÈÉ: ÚäÏãÇ ÊÑì ÔÞÉ ÇáåÏÝ ßÈÑ ÚÏÓÉ ÇáÞäÇÕ ß ÊÑì ÇáÚÏÏ ÇáÐ ÌÈ ÇáÇÊÕÇá Èå.
ÚäÏãÇ ÊÞÈá ÈåÐå ÇáãåãÉ ÊæÌå ááÚáÇãÉ ÇáÃæáì Úáì ÎÑØÊß ß ÊÌÏ ÓÇÑÉ ÑÇÖÉ åäÇß ãÚ ÈäÏÞÉ ÞäÕ ÈÇáÏÇÎá¡ ÊæÌå ááÚáÇãÉ ÇáÞÇÏãÉ ß ÊÌÏ åÏÝß æ ãä Ëã ÊæÌå ááÈäÇÉ Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÛÑÈ ááÔÇÑÚ æ ÇÏÎá ãä ÇáÈÇÈ ÇáÃÍãÑ¡ ÇÕÚÏ ÇáÏÑÌ ááÓØÍ æ ãä Ëã ÎÐ ãæÞÚ ãäÇÓÈ æ ÓæÝ ÊÑì ãÔåÏ ÈÇáÃÚáì æ ÈÚÏ ÓÊÑì ÈÃäß áÇ Êãáß ÖÑÈÉ æÇÖÍÉ Úáì åÏÝß¡ ÇáÂä áÇÍÙ åÇÊÝ ÇáÖÍÉ! åá ÍÕáÊ Úáì ÝßÑÉ ¿ ßÈÑ ÚÏÓÉ ÇáÓáÇÍ ß ÊÑì ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÊÇáÉ æ å Úáì ÇáÊÑÊÈ (545-555-0122)¡ ÇÊÕá ÈåÐÇ ÇáÑÞã æ ãä Ëã ÓÊßæä áÏß ÝÑÕÉ ãäÇÓÈÉ ß ÊÖÑÈ åÐÇ ÇáÑÃÓ ÇáÞÐÑ! ÃÖÇ ÊÓÊØÚ ÖÑÈ ÇáÊáÝÒæä Ãæ ÇáÕÍä ÇáåæÇÆ ß ÊÌÚáå äÙÑ ááÎÇÑÌ æ ÈÇáÊÇá ÊÕØÇÏ ÑÃÓå æ áßä ÇáÇÊÕÇá Óßæä ßÇÝ¡ ÈÚÏ ÇáÊÎáÕ ãäå ÇåÈØ ááÃÓÝá ß Êäå åÐå ÇáãåãÉ ÈäÌÇÍ.
===============================
ÇáãåãÉ: The Holland Play .. ( ãÓÑÍÉ åæáäÏÇ ).
ÇáÔÎÕÉ ÇáÊ ÓÊÞæã áåÇ ÈÇáãåãÉ: Playboy X
ÇáÌÇÆÒÉ ÇáÊ ÓÊÍÕá ÚáåÇ: ÓÊÍÕá Úáì 25000 ÏæáÇÑ
Ý ÍÇá ÞÊá Ïæä æ ÓÊÍÕá Úáì ÈÊ Âãä ÌÏÏ Ý ÍÇá
ÞãÊ ÈÇáÞÖÇÁ Úáì ãÓÊÑ ÇßÓ Ãæ Playboy X.
===============================
Ý æÞÊ ãÇ ÈÚÏ Çä ÊÞæã ÈãåãÉ ÇáÊÞÇØ ÇáÕæÑ ááãÓÊÑ ÇßÓ æ ãåãÉ Undressed to Kill áÏæä ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ãßÇãáÉ ãä ãÓÊÑ ÇßÓ ØáÈ ÝåÇ ãäß Ãä ÊÞÖ Úáì Ïæä¡ ÈÚÏ Ãä äÊå ÇáãÔåÏ æ ÈÚÏ ÇáÇäÊÙÇÑ áÝÊÑÉ ÞÕÑÉ ÓæÝ ÊÕá Èß Ïæä ØáÈ ãäß ÝåÇ ÞÊá ÇáãÓÊÑ ÇßÓ¡ ÇäÊÙÑ áÝÊÑÉ ÃØæá æ ÓæÝ ÊÕá Èß ãÓÊÑ ÇßÓ ãÑÉ ÃÎÑì æ ÖÛØ Úáß ß ÊÊÎÐ ÞÑÇÑß¡ Ý åÐå ÇáäÞØÉ ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÏÏ ÃåãÇ ÓÊÞÖ Úáå æ Óßæä ßáÇåãÇ ãÖÇÝ Úáì ÇáÎÑØÉ ÍË ÚáÇãÉ X ÇáÍãÑÇÁ ÊÔÑ ááãÓÊÑ ÇßÓ æ ÚáÇãÉ D ÇáÍãÑÇÁ ÃÖÇ ÊÔÑ áÏæä¡ ÊÃßÏ ãä ÃÎÐß áÓáÇÍ ÌÏ ãÚß æ ÇÍÕá Úáì ÏÑÚ ÃÖÇ ÞÈá Ãä ÊÐåÈ áåÏÝß ÇáÊÇá.
ÃæáÇ: ÞÊá ÏæÜä:
Óßæä áÏß æÞÊ æ ãåãÉ ÓåáÉ ÚäÏ ÞÊá Ïæä¡ ÍË Ãä ÕÏÞ Ïæä áÏå ãÖÑÈ ÚÇÏ æ Ïæä äÝÓå áÇ ãáß Ã ÓáÇÍ! æ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì 25000 ÃáÝ ÏæáÇÑ ÃËäÇÁ ÇáÞÖÇÁ Úáå æ áßäß áä ÊÍÕá Úáì ÇáÈÊ ÇáÌÏÏ.
ËÇäÇ: ÞÊá ÇáãÓÊÑ ÇßÓ:
Åä ÃÑÏÊ ÞÊá åÐÇ ÇáÝÇÓÞ ÝÊÞÏã Åáì ÔÞÊå æ ÓæÝ ÊÑì ãÔåÏ ÞÕÑ æ ãä Ëã ÓÊÏÎá Ý ãÚÑßÉ ãáÆÉ ÈÇáÇÓáÍÉ æ ÌÈ Úáß Ãä ÊÍÊã ÈÛØÇÁ ÌÏ Ý ÈÏÇÉ ÇáãÏÎá ß ÊÊÌäÈ Ã ÃÖÑÇÑ ããßäÉ! ÇÞÊá ÃÕÏÞÇÆå ÇáÃÑÈÚÉ Ý ÇáÛÑÝÉ ÇáÃæáì æ ãä Ëã Ðáß ÇáæÛÏ ÓåÑÈ¡ ÇÞÝÒ ááÓØÍ ÇáÞÇÏã æ ÇåÈØ ÇáÏÑÌ æ ãä Ëã ÇÞÖ Úáì ÌãÚ ÇáÃÚÏÇÁ Ãæ Þã ÈÅÎÇÝÊåã Úáì ÇáÃÞá¡ ØÇÑÏ ãÓÊÑ ÇßÓ ÚÈÏ ÇáÊÞÇØÚ æ ãä ãäå ááããÑ Úáì Çáãä¡ ÓæÝ ÊÍÇÕÑå Ý ÇáäåÇÉ¡ ÇÕÚÏ æ Þã ÈÇáÞÖÇÁ Úáå ÈæÇÓØÉ ÇáãÓÏÓ ß ÊÓÊÚãá ãåÇÑÉ ÇáÅÚÏÇã. ÈÚÏ Ðáß ÓæÝ ÊÊÕá ÈÏæä æ ÓæÝ ÊÍÕá Úáì ÔÞÉ ãÓÊÑ ÇßÓ ÇáÊ ÓÊãßäß ãä ÇÓÊÚãÇáåÇ ßÈÊ Âãä áß. ßãÇ Ãäß ÓæÝ ÊÍÕá Úáì Ïæä Ý ÞÇÆãÉ ÇáÃÕÏÞÇÁ.

:Grand Theft Auto 3 REAL 180 . 100% Hanaa PC Games 0 2013-08-03 05:42 PM
grand theft auto () 0 2012-08-11 05:10 AM
1 PC Games 1 2010-01-22 03:32 PM

Tweet
-